Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Løbende evaluering i literacyundervisningen

Evaluering defineres som en systematisk, faglig vurdering af processer og produkter. I pædagogisk praksis tales der om flere former for evalueringer som f. eks. elevplaner, test og prøver, men også målrettede evalueringer af undervisning, lærer, leder og elever.

Der findes overordnet to former for evaluering: den summative og den formative evaluering. Den summative evaluering ”opsummerer” ved afslutningen af et forløb, og f.eks. er en afgangseksamen en summativ evaluering. Den formative evaluering er i højere grad et pædagogisk redskab, der sigter mod at forme processerne undervejs gennem løbende feedback. Formativ evaluering har vist sig effektiv med hensyn til læringsgevinst og -udbytte, og på flere skoler har man gode erfaringer med at arbejde specifikt med formativ evaluering.

 • Film og Podcasts

  EMU: Målstyret undervisning og læring for alle. Undervisningsministeriet
  På EMU's hjemmeside kan man se to film fra Filmkompagniet, som viser, hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at inddrage alle elever, sådan at de får mest muligt ud af tiden i skolen. Der vises også, hvordan undervisningen kan varieres i relation til en målstyret lærerpraksis, og hvordan læringsmål og analysemodel kan opstilles efter Blooms taksonomi. Se filmene her.

 • Litteratur

  Andersen, M., Wahlgren, B. & Wandall, J. (2017): Evaluering. Af læring undervisning og uddannelse. Hans Reitzels Forlag
  I bogen gives en præsentation af evaluering på uddannelsesfeltet. Bogen beskriver principper for forskellige tilgange til evaluering på baggrund af den seneste forsknings- og praksisbaserede viden. Alle, der arbejder med uddannelse, undervisning og læring, samt de, der ønsker at blive klogere på, hvad evaluering er, og hvad evaluering kan bruges til, kan med fordel læse Evaluering.

  Bremholm, J. & Slot, M. F. (2018): Opgaver og elevers produktfremstilling i skolens fag – bidrag til et opgavedidaktisk refleksionsværktøj. I: Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling (pp. 185-202). Klim
  I artiklen redegør forfatterne for, hvad der forstås ved opgavedidaktik, og de definerer centrale opgavedidaktiske begreber. Der præsenteres den opgavedidaktiske model og redegøres for den teoretiske og forskningsmæssige baggrund for dens opbygning og forskellige kategorier. Anvendelsen af modellen illustreres gennem et empirisk eksempel på elevers produktive arbejde, og der diskuteres opgavedidaktikkens berettigelse som særligt didaktisk felt.

  Brønd, K. F. m.fl. (2015): Læringsmål og taksonomiske redskaber. Dafolo
  Bogen omhandler målopfyldelse gennem taksonomier til udarbejdelse af gode læringsmål, og medhjælper til at skabe gode resultater. Dette skyldes, at der i de nye forenklede Fælles Mål er lagt vægt på, at eleverne ved, hvad de skal lære og ikke kun hvad de skal lave. Bogens forfattere argumenterer desuden for, at når der er differentierede læringsmål, øges elevernes chancer for at blive udfordret i deres nærmeste udviklingszone, og blive så dygtige som muligt.

  Bundsgaard, J. (2018): Test og måling i fagene. I: Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling (pp. 312-329). Klim
  Forfatteren forstår en test som en samling af opgaver, der måler elevens (objektive) dygtighed inden for et (eller flere) veldefinerede område(r) på en måde, så resultatet giver mere viden om, hvad eleven kan og ved, eller så eleven kan sammenlignes med andre elever eller med samme elev over tid. I artiklen præsenteres forskellige måder at teste og måle på og på denne baggrund stilles spørgsmålet om, hvordan læreren og eleverne får væsentlig, gyldig og troværdig viden om elevernes viden, færdigheder og kompetencer.

  Greene, R. W. (2018): Fortabt og fundet. Hjælp til elever i vanskeligheder (og alle de andre, nu hvor du er i gang). Dafolo
  Denne bog skal hjælpe undervisere og forældre med at afdække de færdigheder, barnet mangler, og de forventninger, det ikke kan møde. Samtidig guider den de voksne til at tage barnets perspektiv alvorligt, når der skal findes løsninger. Løsningerne har fokus på at opbygge færdigheder og styrke relationer i et proaktivt samarbejde med det øvrige pædagogiske samarbejde og barnet.

  Harms, T., Clifford, R. M. & Cryer, D. (2015): Børnemiljøvurderingsskala. Hogrefe
  Det amerikanske forskningsbaserede børnemiljøvurderingsmateriale ECERS-3 er blevet oversat til dansk. Materialet er udviklet til vurdering af børnemiljø i dagtilbud. Det angiver konkrete skalaer til vurdering af plads, rutiner, sprog og literacy, læringsaktiviteter, interaktion og organisationsstruktur. Der angives en række specifikke kriterier for et godt sprog- og literacymiljø, der kan være til inspiration for literacystimulerende indsatser. Læs mere her.

  Hattie, J. (2013): Synlig læring - for lærere. Dafolo
  På baggrund af en omfattende forskningsoversigt med over 800 meta-analyser af faktorer, der påvirker elevers læring har John Hattie i Synlig Læring - for lærere sat denne viden i relation til lærerens undervisningspraksis med konkrete strategier til praktisk gennemførelse i klasserummet. Bogen giver anvisninger til forberedelse, gennemførelse og vurdering af undervisning og læring og indeholder tjeklister og øvelser ikke blot til den enkelte lærer, men også til brug i teamet og på hele skolen. 

  Hopfenbeck, T. N. (2015): Strategier for læring - om selvregulering, vurdering og god undervisning. KLIM.
  Bogen fokuserer på betydningen af selvregulering, vurdering og læringsstrategier. Bogen forsøger at indføre læseren i den nyeste viden om brug af læringsstrategier og kommer med eksempler, der på tværs af klassetrin viser hvordan elever lærer. 

  KL (2015). Minihøring om udskoling, UU-vejledning og overgang til ungdomsuddannelse. kl.dk, 26. august
  Et netværk mellem KL, skoleledere, UU-vejledere og forvaltningsrepræsentanter fra 26 af landets kommuner skal sætte fokus på nogle af nøgleudfordringerne i samarbejdet mellem udskolingen, UU-vejledningen og ungdomsuddannelserne. Formålet med samarbejdet er at styrke elevernes uddannelsesvalg og skabe sammenhæng på overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Læs artiklen her.

  Lillis, T. (2018): Evalueringsregimer i forståelsen af skrivning – og forsøg på at modstå dem. I: Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling (pp. 281-295). Klim
  Artiklen retter blikket på forskningsforestillinger om skrivning og særligt på betydningen af den dominerende normative orientering mod skrivning som fænomen, dvs. hvad det bør være. For at tydeliggøre denne orientering og risiciene ved at fokusere på den i forskning og analyse inddrager forfatteren uddrag fra tre forskellige projekter med en tekstorienteret etnografisk tilgang, som kan bidrage til en åbning af forskningsforestillinger om skrivning.  

  Linder, A. (2018): Relationsbaseret vejledning. Om at understøtte processer, der har relationel værdi for andre. Dafolo
  Relationsbaseret vejledning handler om at understøtte processer, der har relationel værdi for andre, og den kræver, at man tilslutter sig et ressource- og relationsorienteret grundsyn. Bogen er målrettet lærere, pædagoger, PPR-ansatte, konsulenter og andre fagpersoner, som skal vejlede kolleger, forældre, studerende og andre i deres relationelle samspil.

  Lübbers, D. (u.å.). Udvikling af uddannelsesparathed. VidensCenter for Vejledning
  En artikel, hvor Lübbers, UU-vejleder, reflekterer over, hvordan UU-vejledere kan udvikle elevers uddannelsesparathed. Læs artiklen her.

  Mausethagen, S., Prøitz, T. S. & Skedsmo, G. (2018): Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling. Fagbokforlaget
  Med udgangspunkt i forskningsprojektet PraDA (Practices of Data Use in Municipalities and schools) undersøges brugen af elevresultater i skolen. Dels hvordan resultaterne bruges i skole og kommuner, dels hvad den internationale forskning viser om brug af elevresultater i skolen.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2014): Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i 8. klasse. 17. oktober
  Nyhed fra UVM om, at fra skoleåret 2014/15 skal alle fra 8. klasse skal have vurderet deres forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, en såkaldt uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Det er en fremrykning fra 9. klasse til 8. klasse. Læs artiklen her.

  Muncaster, K. (med Clarke, S.) (2018): Dynamisk mindset i skolen (0.-6. klasse). Sådan hjælper du alle elever med at lære. Dafolo
  Begrebet ”dynamisk mindset” beskriver, hvordan elever skal have det med sig selv og deres færdigheder for at blive succesfulde elever. Bogen giver en detaljeret introduktion til begrebet og praktiske strategier til at fremme udviklingen af et dynamisk mindset hos eleverne og en god læringskultur på skolen. I bogen gives der konkrete og skræddersyede lektionsplaner for 0.-6. klasse, som skridtvis fører eleverne gennem en refleksionsproces over deres egen og andres læring.

  Nielsen, B. (2018): Dansk og den skriftlige prøve. Undervisning i at skrive sagtekster. Samfundslitteratur
  Bogen handler om undervisning med henblik på den skriftlige fremstilling i 9.-klasseprøven, altså elevernes kompetence til at fremstille tekster med en tydelig hensigt, og som passer til det medie og den situation, som eleverne skal forestille sig, at de skriver til.

  Nielsen, B. & Rytter, C. (2018): Dansk og den mundtlige prøve. Undervisning i at undersøge og tale om tekster. Samfundslitteratur
  Bogen handler om undervisning med henblik på den mundtlige prøve i dansk, nemlig elevens kompetence til at undersøge tekster og deres kontekst og elevens kompetence til at formidle det, de har fundet frem til om en tekst, og indgå i dialog om teksten.

  Preisler, M. (2016): Løbende evaluering skaber læseheste. UCC viden
  Løbende evaluering har en positiv effekt på undervisningen, og Gerbrandskolen på Amager, har haft stor succes med at implementere ”Læsehestene”. I de 5 år læsehestene har eksisteret, er antallet af usikre læsere faldet til væsentligt under gennemsnittet, og ni ud af ti elever 1 1.3. klasse er hurtige og sikre læsere. Læs artiklen her.

  Saltofte, M. & Krill, C. (2017): Portfolio i praksis. Læring, refleksion og kreativitet. Hans Reitzels Forlag
  Bogen handler om det konkrete arbejde med portfolio i uddannelse og om, hvordan det hænger sammen med læring, refleksion og kreativitet. I bogen er der øvelser, der kan omsætte teori til konkrete handlinger, som kan skabe engagement og læring. Bogen er både en praktisk og teoretisk bog til studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser samt til undervisere, der arbejder med logbøger, portfolio og studerendes læreprocesser.

  Trier, M. B. (2015): Store forskelle i uddannelsesparathed. Folkeskolen.dk, 18. juni
  26 procent af eleverne i 8. klasse er blevet erklæret ikke-uddannelsesparate. Men tallet dækker over store kommunale forskelle. I artiklen findes et interaktivt kort, hvor det er muligt at se tallene for hver kommune. Københavns Kommune har f.eks. erklæret 31 procent ikke-uddannelsesparate i 2014/15. Læs artiklen her.

  VidensCenter for Vejledning (2010). Tema: Parat til uddannelse. Uddannelses Guiden: Undervisningsministeriet
  En række artikler fra VidensCenter for Vejledning med temaet uddannelsesparathedsvurdering. Artiklerne handler om de opgaver og udfordringer, der er for vejledere og skoler. Læs artiklen her.

  Wølner, T. A. (2015): Kriteriebaseret vurdering. KLIM
  Kriteriebaseret vurdering viser, hvordan lærere og elever kan samarbejde om elevens læringsmål gennem en effektiv vurderingspraksis med en grad af elevinvolvering. 
  Bogens forfatter argumenterer for, at det er nemmere for eleven at komme videre i sin læring, når eleven kender kriterierne for læring, og samtidig forsøges der i bogen, at skabe forståelse for vurdering som et læringsredskab. 
  Kriteriebaseret vurdering henvender sig til lærere på alle klassetrin og til undervisere, samt studerende på læreruddannelsen.  

 • Rapporter

  Allerup, P. & Mejding, J. (2007): Danlæs. Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning. Analyser og resultater. Blå serie nr. 30, Forlaget Skolepsykologi
  Publikation om Danlæs, hvis formål dels var at udvikle dialogbaserede evalueringsredskaber, som kunne danne grundlag for realistiske og målrettede forbedringer af læseundervisningen, dels var at beskrive, analysere og vurdere læseundervisningens rammer, vilkår og indhold med særligt henblik på en kortlægning af de svage læseres situation.

  EVA (2017): Feedback som en integreret del af undervisningen – en vidensopsamling
  Denne vidensopsamling undersøger, hvad der har betydning for, om feedback og evaluering styrker elevernes læring, og hvordan lærerne kan arbejde med feedback som en integreret del af undervisningen Sigtet er, at opsamlingen kan udgøre et vidensgrundlag for lærernes arbejde med at integrere virkningsfuld feedback til eleverne i den daglige undervisning. Download rapporten her.

  Undervisningsministeriet (2014): Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration
  En folder til lærere, som skal arbejde med uddannelsesparathedsvurderinger. Hvad er UPV, hvordan gør man, og hvad skal man vurdere etc. Download folderen her.

  Undervisningsministeriet (2010): Klar, parat, uddannelse – inspiration om uddannelsesparathed
  En publikation, der henvender sig til dem, der skal arbejde med uddannelsesparathedsvurdering til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), fri- og efterskoler samt ungdomsuddannelser. Der er artikler af Undervisningsministeriet og andre navngivne forfattere. Download folderen her.

  Undervisningsministeriet (2011): Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen
  Et notat fra UVM om resultaterne fra UPV (anden del af notatet). I Københavns Kommune er 9,9 procent (af eleverne i 9. klasse) blevet erklæret ikke-uddannelsesparate, som den kommune med det 6. højeste tal i landet. Læs mere her.

  UU København (Ungdommens Uddannelsesvejledning København) (2014): Ydelsesoversigt 2014-15
  En beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014 -15. Hvem har ansvaret for hvad i forbindelse med vejledning og vurdering af elever fra 7. klasse i København. Download folderen her.

 • Websites

  EMU: Løbende evaluering. Undervisningsministeriet
  På EMU's hjemmeside finder man viden om løbende evaluering, som lærere, ledere, pædagogisk personale og studerende kan anvende i deres praksis. Se her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Løbende evaluering i literacyundervisningen