Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Ordblindhed - Dysleksi

Dysleksi og ordblindhed er synonymer. Det er en specifik skriftsprogsvanskelighed, som er kendetegnet ved vanskeligheder med at forbinde bogstaver med bogstavlyde, dvs. at udnytte skriftens lydprincip. Børn og unge med dysleksi kæmper med at tilegne sig læse- og skrivekompetencer. Mange unge med dysleksi oplever efterhånden ikke så store vanskeligheder med at læse, mens staveproblemerne ofte fortsætter op i voksenalderen. Selvom dysleksi er en specifik vanskelighed af betydning for afkodning og stavning, så oplever mange desværre følgevirkninger i form af svagere ordforråd, svagere genrekendskab og mindre læseerfaring.

Den pædagogisk-didaktiske indsats må derfor have fokus på både målrettet undervisning i læsning og stavning under hensyntagen til ordblindes særlige læringsvilkår og opnåelse af funktionelle læsekompetencer gennem anvendelse af læse- og skriveteknologi. Ordblinde børn, unge og voksne må sikres lige deltagelse i skole, uddannelse, job og samfund.

 • Film og Podcasts

  Egmont Fonden (2018): Ordblindhed: Du møder røvhuller gennem hele livet, der siger, du ikke er god nok. Alt.dk
  De to mønsterbrydere, musiker Thomas Blachman og museumsdirektør Rane Willerslev, er begge ordblinde, men har gennemført en videregående uddannelse. Sammen med direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration Henriette Christiansen giver de deres bud på, hvordan ordblinde kan styrkes i uddannelsessystemet. Se filmen her.

  Egmont Fonden (2018): Karlas historie: Kampe er mit speciale. YouTube
  12-årige Karla fra Amager hjælper Egmont Fonden til at styrke ordblinde børn og unges læringsmuligheder mht. at tage en uddannelse. Se filmen her.

  Kompetencecenter for Læsning (2014): En lille video med Laura - tidligere elev på KCL. Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
  Laura N. Blushøj er ordblind, og hun har deltaget i et undervisningsforløb på Kompetececenteret dor Læsning, Aarhus. Hun fortæller, hvad det har givet hende af muligheder at være med i et forløb på Kompetencecenter for Læsning. Se filmen her.

  Kompetencecenter for Læsning (2015): Når viljen er stor. Kompetencenter for Læsning, Aarhus
  Elever i læse- og skrivevanskeligheder møder en skoleverden, der ofte stiller krav, som de ikke kan honorere. I denne film møder du Sille, som er ordblind. Hun får hjælp af en lærer og pædagog til at komme tilbage på læringssporet og genfinde lysten til at lære. Se filmen her.

  Kompetencecenter for Læsning (2017): En ordblind mentor. Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
  I denne film møder du Malene og Ida, som går i henholdsvis 8. og 2. klasse. De mødes for at udveksle erfaringer om det at være ordblind. Se filmen her

  Kompetencecenter for Læsning (2018): Flere små sejre. Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
  Frederik Papo er ordblind, men med træning og ekspertise i en række pc-programmer kan han sagtens følge med i skolen. Se filmen her.

  Lynge, A.: JegErOrdblind.dk
  En sjov og tankevækkende podcastserie om ordblindhed. 

  Madsen, P. L. (2016): Hjernekassen på P1: Ordblindhed. Danmarks Radio
  I radioprogrammet behandles emnet ordblindhed. 

  Nielsen, M. S. & Papo, F. (2017/2018): Læse- og skriveteknologi og didaktik. EMU – Danmarks læringsportal. 
  I dette oplæg sætter konsulent Mikael S. Nielsen, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus, fokus på brugen af læse- og skriveteknologi i undervisningen. Der er særligt fokus på didaktik og strategiudvikling, og oplægget indeholder flere konkrete eksempler fra praksis. Eksemplerne fra undervisningen bliver kommenteret af Frederik Papo, som på det tidspunkt går i 9. klasse, Viby Skole, Aarhus. Frederik præsenterer konkrete øvelser, hvor han arbejder med fx oplæsningsfunktion, ordforslag, OneNote, læsehastighed, notatteknik og ”før-, under- og efter-fasen”. Se filmen her.

  Nota (u.å.): Introduktionsmidler til hjælpemidler. Nota
  På dette site finder du flere små film, som fortæller, hvorfor hjælpeprogrammer er vigtige for ordblinde elever, og som viser, hvordan forskellige typer hjælpeprogrammer kan anvendes. Se filmene her.

  Svendsen, H. B. (2017): Teknologibaseret læsning og skrivning. EMU – Danmarks læringsportal. 
  Her fortæller Helle Bundgaard Svendsen om teknologibaserede læse- og skrivestrategier i undervisningen. Der er særligt fokus på mulighederne i at arbejde med den iterative didaktiske model i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Dette oplæg stammer fra et webinar, som blev afholdt af Ordblindenetværket d. 23. maj. 2017. Se filmen her.

 • Litteratur

  Andreassen, A.B., Knivsberg, A.M., & Niemi, P. (2006): Resistant readers 8 months later. Energizing the student’s learning milieu by targeted counselling. Dyslexia,12, 115-133
  Et kvalitativt studie i Lesesentret i Stavanger viser, at det giver positive resultater, når elever med (svær grad af) dysleksi tror på sig selv og på deres egen ’mestring.

  Arnbak, E. (1995): Er mor-femdeling mord? Specialpædagogik, nr. 6, 1995 s.449-456
  Artiklen giver en kort indføring i, hvordan morfologi kan være en læsestrategi for især voksne ordblinde.
  Dansk Videncenter for Ordblindhed (2006): Ordblind – inklusion. Dansk Videnscenter for Ordblindhed

  Arnbak, E. & Petersen, D. K. (2018): It-støtte til ordblinde: hjælp til selvhjælp? Forskerklummen. Nationalt Videncenter for Læsning
  Elisabeth Arnbak og Dorthe Klint Petersen har i løbet af 2 år undersøgt brugen af it-redskaber hos ordblinde elever fra mellemtrinet. Herefter sammenlignede de elevernes sproglig og skriftsproglige udvikling med en gruppe middelgode læseres. Forskerklummen kan læses her.

  Barclay, S. (2013): I Wonder What it’s like to be Dyslexic (engelsk)
  (Reklame)filmen og bogen “I wonder what it’s like to be dyslexic” (dansk: jeg gad vide, hvordan det er at være ordblind) giver et indblik i problematikkerne ved at være ordblind. Sam Barclay, som selv er ordblind, fortæller i denne video, hvordan han fandt på ideen til bogen af samme navn, og hvad denne kan bruges til.

  Bartholdy, B. (2017): Ordblind – gå efter drømmen. Dansk Psykologisk Forlag
  I bogen fortæller en række personer deres personlige historie om livet med ordblindhed. Disse personer har formået at realisere deres drømme og er lykkedes med det. Der uddeles erfaringer og gode råd til ikke kun ordblinde, men også til lærere, forældre og andre med interesse for, hvad ordblinde mennesker så at sige slås med.

  Clausen, J.K.; Haven, D. (red.) (2005): Voksne ordblinde – en antologi. Dansk Psykologisk Forlag
  Denne håndbog præsenterer eksempler på voksne ordblindes erfaringer. Desuden formidler den viden om centrale aspekter af ordblindhed hos voksne. Bogen henvender sig til professionelle, fx undervisere, studievejledere, socialrådgivere, arbejdsgivere og it-konsulenter, men også til de ordblinde selv og deres pårørende.

  Cochrane, K., Gregory, J. & Saunders, K. (eds.) (2012): Dyslexia Friendly Schools Good Practice Guide – Abridged Version. The British Dyslexia Association
  Bogen er skrevet som en anerkendelse af det arbejde, som lærere, institutioner og lokale myndigheder har gjort for at tilpasse og udvikle dysleksivenlige praksisser i Storbritannien. Læs bogen online her.

  Dahle, A. E. (2011). Sliter med mer enn dysleksi. Univers - magasin fra Universitetet i Stavanger. Hefte 3
  Denne artikel tager udgangspunkt i forfatterens engelsksprogede artikel "Coexisting problem behaviour in severe dyslexia", der er skrevet sammen med Ann-Mari Knivsberg og Anne Brit Andreassen, hvori de ser på børn med dysleksi og deres problemadfærd. Der peges på, at børnenes forældre rapporterer om flere med indadvendte vanskeligheder end lærerne. I studiet indgik 70 børn i alderen 10-14 år med en svær grad af dysleksi, og mere end 12 procent har så store vanskeligheder, at de har snakket om selvmord.

  Dahle, A. E., Knivsberg, A.-M. (2014): Internalizing, externalizing and attention problems in dyslexia. Scandinavian Journal of Disability Research, 16(2), 179-193
  Dette norske studie undersøgte, om børn med dysleksi udviste flere adfærds/emotionelle problemer end børn uden læsevanskeligheder. I studiet deltog 26 børn med dysleksi, mens kontrolgruppen bestod af samme antal børn, som ikke havde læsevanskeligheder. Forældre og lærere skulle i studiet rapportere om børnenes adfærd. Forældrene rapporterede om et højere antal deltagere med dysleksi, som havde indadvendt adfærd, mens lærerne rapporterede om et højere antal med udadvendt adfærd. Både forældrene og lærerne vurderede, at opmærksomhedsproblemerne var størst hos dysleksi- end kontrolgruppen. Læs artiklen her.

  Dahle, A. E. Knivsberg, Ann-Mari (2012). Problematferd ved alvorlig og moderat dysleksi. I: Skriv! Les! (ss. 255-269). Akademika forlag
  Deltagerne i dette studie bestod af tre grupper elever: En elevgruppe med vedvarende, omfattende læsevanskeligheder, en anden elevgruppe med moderat grad af dysleksi og en tredje elevgruppe, som ikke havde læsevanskeligheder. Child Behavior checklist (CBCL) og Teacher’s Report form (TRF) i norske udgaver benyttedes til at få information om elevernes adfærd fra forældre og lærere. Forældrene rapporterede om indadvendt adfærd hos flere elever i begge dysleksigrupper end lærerne, mens lærerne rapporterede om flere elever med udadvendt adfærd hos de to dysleksigrupper end forældrene. Ifølge forældrene havde flere elever med svær dysleksi opmærksomhedsproblemer end dem med moderat, mens lærerne rapporterede om færre elever i begge grupper. Både forældrene og lærerne angav, at der var få elever med problemadfærd i kontrolgruppen.

  Dahle, A. E., Knivsberg, A.-M. & Andreassen, A. B. (2010): Coexisting problem behaviour in severe dyslexia. Journal of Research in Special Educational Needs
  Denne artikel har fokus på den gruppe af børn og unge med dysleksi, om hvem der bliver rapporteret om indadvendt og udadvendt adfærd. Studiet forsøger at opnå dybdegående viden om adfærdsvanskeligheder fra både forældrene, lærerne og børnenes selv. I studiet deltog 70 elever med dysleksi og 70 elever uden læsevanskeligheder. Forældrene rapporterede om flere børn med dysleksi til at være angste og depressive og havende sociale problemer og opmærksomhedsproblemer end lærerne, og de rapporterede også om forestillinger om selvmord hos ni børn med dysleksi. Derudover rapporterede forældrene om flere indadvendte og samlede problemer hos dysleksigruppen end lærerne. Læs artiklen her.

  Damsgaard, M. D. (2016): Lad os fortælle en positiv historie om dysleksi. Læreruddannelsen i Århus
  Dette bachelorprojekt sætter fokus på skolekontekstens indvirkning på elever i dyslektiske vanskeligheder og deres selvfortælling. Projektet undersøger, hvordan læreren er medvirkende i at skabe en positiv fortælling for den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i fire elever i dyslektiske vanskeligheders narrativer og peger lærernes betydningsfulde roller i fortællingen – også i forhold til forældresamarbejdet. Læs mere her.

  DR – Dagens fokus (2015): Ordblinde danner ny forening i Vestsjælland
  Ordblinde går til ordblinde-undervisning og lærer at læse, men de lærer ikke, hvordan de klarer sig i øvrigt i livet. Hvordan er det for eksempel at være handicappet på en virksomhed? Det er et af de mange spørgsmål der savnes svar på ifølge den nystiftede forening.

  Elbro, C. (2010): Dyslexia as Disability or Handicap. When Does Vocabulary Matter? I: Journal of Learning Disabilities 2010, 43(5). Denne artikel diskuterer dysleksibegrebet. Må det forstås som en forringet funktionsevne, sådan som dysleksi opfattes og søges forklaret af sprog- og neuropsykologisk forskning? – eller må dysleksi ses som et handicap og dermed som følgevirkningerne af en dårlig funktionsevne som inden for uddannelsesverdenen? En undersøgelse af 165 voksne dårlige læsere viser bl.a., at personer med højt forråd ofte oplever sig læsehandicappede som følge af ringe læsefærdighed.

  Elbro, C. (2007): Læsevanskeligheder. Gyldendal
  Læsevanskeligheder giver en samlet og forskningsbaseret indføring i læse- og skrivevanskeligheder. Bogen omhandler både årsager til læse- og skrivevanskeligheder samt forslag til undervisning af elever i grundskolen med læse- og skrivevanskeligheder. Bogen har særligt fokus på ordblindhed, men omhandler også sprogforståelsesvanskeligheder og sammensatte læsevanskeligheder.

  Friis, K. (2002): Dysleksi – fra evaluering til undervisning. Landsforeningen af Læsepædagoger, Den gule Serie nr. 63
  Bogen er tænkt som en hjælp til lærere som underviser elever med dysleksi. Dysleksibegrebet afgrænses og definere, der gives et overblik over og eksempler på, hvordan dysleksi kan afdækkes, og desuden peges på, hvordan der iværksættes en målrettet undervisning tilpasset den elevs behov.

  Gandil, T. ( 2016): Skriveundervisning for voksne ordblinde. Læsepædagogen nr. 1 2016. 
  Mange voksne er ordblinde, og føler sig afskåret fra at deltage i skriftlig kommunikation. Det viser sig dog, at skriveundervisning for voksne med disse udfordringer, kan sættes i gang med den rette undervisning. Læs mere om dette i denne artikel fra læsepædagogen. 


  Hagtvet, B. E., Frost, J. & Refsahl, V. (2016): Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet. Dansk Psykologisk Forlag 
  Bogen er skrevet ud fra en helhedsorienteret tilgang. Teori og praksis går hånd i hånd, elevens læsevanskeligheder ses i sammenhæng med social-emotionelle og kognitive sider af eleven, og tiltagene er teoretisk begrundet, samtidig med at der er mange praktisk funderede og detaljerede eksempler.

  Hansen, K. K. (2018): Digidag – en dag for ordblinde elever. Læsepædagogen, nummer, 3, 66. årgang, juni 2018
  Artiklen præsenterer digidag, hvor dyslektiske elever på mellemtrinnet og udskolingen får hjælp og vejledning samt motiveres til at fortsætte med at bruge deres læringsstrategier. Der er meget fokus på it-hjælpemidler og på, at eleverne formulerer gode råd til andre lærere.

  Holmgaard, A. (2007). Viljen til læsning: Læsevanskeligheder belyst gennem et erfaringsperspektiv (ph.d. afhandling) 
  I afhandlingen belyser Aase Holmgaard læsevanskeligheder ud fra et erfaringsperspektiv. Baggrunden for afhandlingen er interview med elever på ordblindeefterskoler. Afhandlingens fokus er børn og unges erfaringer med læsevanskeligheder. Hvordan de oplever at være i læsevanskeligheder. Afhandlingen peger desuden på nødvendigheden af nye og andre tilgange til læsning og læsevanskeligheder.

  Høien, T. & Lundberg, I. (2000): Dysleksi. Ad Notam, Gyldendal
  Her beskrives karakteristika ved dysleksi og en procesanalytisk måde at kortlægge elevens læsekompetencer. Desuden gives forslag til pædagogiske tiltag.

  Ingesson, S. G. (2007): Growing up with Dyslexia: Cognitive and Psychosocial Impact, and Salutogenic Factors. Doctoral dissertation. Department of Psychology, Lund University
  Afhandlingen og dens tre delstudier omhandler aspekter af kognitiv og socio-emotionel udvikling hos en gruppe teenagere og unge mennesker mellem 14 og 25 år med dyksleksi. Delstudie 1 undersøgte, om gruppens resultat af intelligenstest forandrede sig signifikant under perioden mellem diagnose- og opfølgningstidspunktet. I delstudie 2 blev gruppen interviewet om deres skoletid med fokus på trivsel, faglige præstationer, selvværd, skolekammerater og fremtidsudsigter. Delstudie 3 afdækkede gennem interview med de unge og deres forældre salutogenetiske faktorer for gruppen, dvs. hvilke faktorer som har betydning for deres socio-emotionelle udvikling. Læs afhandlingen her.

  Jandorf, B. D. & Andreasen, K. (2009): Ordblindhed – en håndbog til forældre. Special-pædagogisk Forlag
  Håndbogen henvender sig både til forældre og til fagfolk. Den giver en indføring i, hvad ordblindhed er, og pointerer betydningen af tidlig indsats og specialpædagogisk støtte i skoleforløbet. Desuden gives råd til lektielæsning.

  Jensen, B. S. (2013): E/læsetesten - vejledning. Hogrefe
  E/læsetesten afdækker og beskriver unges og voksnes funktionelle læsekompetencer ved læsning af sammenhængende hverdagstekster. Styrken af den funktionelle læsekompetence relateres til fire beskrevne kompetencetrin. E/læsetesten er primært rettet mod unge og voksne, som har eller kan forventes at have vanskeligt ved at leve op til de læsekrav, de møder i deres dagligdag, i skolen eller i et uddannelsesforløb.

  Jensen, K. E. (2015): Handleplan for undervisning af ordblinde. Special-pædagogisk forlag
  Denne handleplan for undervisning af ordblinde er et redskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning af ordblinde elever i grundskolen. Den er et hjælpemiddel i opfølgningen af ordblindetestningen, så skolerne kan tilbyde undervisning, metoder, materialer, hjælpemidler, rådgivning og vejledning til den ordblinde elev.

  Juul, T. M., Brahe, T. & Hansen, N.-H. M. (2014) Ung og ordblind. Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse
  Bogen undersøger, hvad det er, der sker i overgangen fra den almindelige grundskole til ordblindeefterskolerne. Hvad er det, der har betydning for de unge ordblindes personlige, sociale og faglige udvikling? Hvordan opleves springet fra grundskole til efterskole? Og hvordan opleves overgangen sidenhen fra efterskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked?

  Kelly, K. & Phillips, S. (2016): Teaching Literacy to Learners with Dyslexia. A Multisensory Approach. SAGE, 2nd edition
  Denne anden udgave er forsynet med ekstra online materiale og opdateret med relevant litteratur. Bogen undersøger teorier og forskning om dysleksi, og den præsenterer en undervisning målrettet elever i alderen 4-16 år med dysleksi, som er baseret på forskning og teorier om tilegnelsen af literacy. I udgaven er der tilmed tilføjet et nyt kapitel om, hvordan læreren kan tilrettelægge undervisning for elever, som allerede har opnået visse literacy-færdigheder.

  Knivsberg, A.-M., Dahle, A. E. & Andreassen, A. B. (2010). Dysleksi - men ikke "bare" det - fokus på tilleggsvansker av atferdsmessig art. Spesialpedagogikk, 75(4), s. 38-45
  For børn og unge med dysleksi er det tidskrævende at tilegne sig udvikle funktionelle læse- og skrivefærdigheder, og nogle børn og unge og tilmed vanskeligheder af adfærdsmæssig karakter. Denne artikel retter fokus mod netop dette, særligt mod sociale og emotionelle vanskeligheder og opmærksomhedsproblemer. I artiklen gives desuden en præsentation af dysleksi og afvigende adfærd.

  Lund, Y. (2010): Læsevanskeligheder og selvværd. Special-pædagogisk Forlag
  Bogen er en fin og kort indføring i kendetegnene ved ordblindhed. Den pointerer, hvordan ordblindheden kan påvirke elevens selvværd og hverdag – men peger også på, hvordan dette mønster kan brydes af eleven, skolen og forældrene. Bogen henvender sig både til lærere og forældre.

  Maul, J. (2011): Undervisning og læring i læsevanskelighedernes livsverden. I: Boelt, V.; Jørgensen, M., Rasmussen, T.N. (red.) (2011): Specialpædagogik – teori og praksis. KvaN
  Med udgangspunkt i en case om Emil afgrænses og diskuteres dysleksibegrebet.

  Nielsen, A. M. (2015): “Here you see a very arrig hankat” – om dyslektiske efterskoleelevers brug af billeder og kodeskrift i engelskundervisningen. I: Sprogforum (2015): Tidsskriftet for sprog- og kulturpædagogik, nr. 60 maj 2015.
  Med temaet kritisk sprog- og kulturpædagogik, præsenteres forskellige tilgange til sprog- og kulturundervisning

  Olsen, M. H. & Schultz, M. F. (2010): "Er der nogen i den her togvogn, der kan stave til ’resurse’?” – En publikation om vejledning af unge med ordblindhed i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Dansk Videncenter for Ordblindhed
  Hensigten med denne pjece er at støtte op om vejledningen af unge ordblinde i forbindelse deres ungdomsuddannelse. I pjecen samles anbefalinger fra forskellige instanser (fx EVA) og fra forsknings- og praksisfeltet. Pjecen indeholder desuden flere litteraturhenvisninger. Download udgivelsen her.

  Ordblindhed – en håndbog til forældre. Fagfolk er velkomne til at læse med (2013). Special-Pædagogisk Forlag
  Bogen er målrettet forældre til ordblindebørn og forældre, der bekymrer sig om deres barns læseudvikling. I bogens fortælles fx om ordblindhed og andre læsevanskeligheder, hvordan disse læsevanskeligheder kan afdækkes og om nogle undervisningsformer, som i særlig grad kan tilgodese barnet i læsevanskeligheder. Det gælder blandt andet lyd- og it-hjælpemidler. Alt i korte, overskuelige kapitler.

  Pedersen, A. L. & Hjort, K. (2016): Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder Grundbog i lektiologisk pædagogik. Hans Reitzels Forlag 
  Bogen giver en samlet fremstilling af lektiologisk pædagogik, som er rettet mod børn, unge og voksne med specifikke skriftsprogsvanskeligheder. Den lektiologiske pædagogik forholder sig til vejledning og undervisning ud fra konkret viden om skriftsprogsvanskeligheder og strategiudvikling. I bogen fremstilles det teoretiske fundament, ligesom der gives mange konkrete eksempler på, hvordan pædagogikken kan håndteres i praksis. Bogens omdrejningspunkt er den lektiologiske grundmodel, der kan anvendes som konkret redskab til udredning af børn, unge og voksne med skriftsprogsvanskeligheder.

  Petersen, D. K. & Nobelius, T. ( 2016): Det første år med ordblindetesten. Læsepædagogen nr. 1 2016 
  Ordblindhed er markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive, på trods af undervisning. I begyndelsen af 2015 lancerede Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling ordblindetesten, der blev stillet frit til rådighed for alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark. Læs om det første år med ordblindetesten i denne artikel i læsepædagogen.

  Phillips, S. & Kelly, K. (2018): Assessment of Learners with Dyslexia-Type Difficulties. SAGE
  Denne bog henvender sig til lærere og andre professionelle, som ønsker at forbedre deres færdigheder til at identificere og vurdere børn og unge (4-18 år) i literacy- og numeracyvanskeligheder. Der er dog primært lagt vægt på literacyvanskeligheder, blandt andet fordi dette normalt er første tegn på dysleksi.

  Rack, J. (2010): Att upptäcka och undervisa barn och ungdomar med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. I: Nyt om Ordblindhed, nr.68, 2010, Sevicestyrelsen
  Sammenfatning af et stort forskningsprojekt i Storbritannien om dysleksi og undervisning af børn med dysleksi. Projektet er et eksempel på arbejdet fra politisk initiativ til praksis intervention.

  Samuelsson, Steffan (red.) 2012 (2009): Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget, 
  Dansk Psykologisk Forlag 
  Bogen er skrevet af en række svenske forskere med særlig viden om dysleksi. I hvert kapitel fremstilles et særligt forskningsfelt. F.eks. dysleksi og arvelighed, arbejdshukommelse eller Dysleksi, og kortlægning af dysleksi. Bogen har fokus på dysleksi, men der er også kapitler, der omhandler elever med læseforståelsesproblemer, samt forholder sig til dysleksi og ADHD.

  Schultz, M. F. (2009): Funktionsnedsættelse i læsning og læsevanskeligheder. Viden om Læsning nr. 5. 
  Artiklen skitserer veje til en målrettet indsats for personer med ordblindhed. Artiklen tager udgangspunkt i diagnostiske tilgange til funktionsnedsættelse i læsning samt en funktionel tilgang til læsevanskeligheder. Der opstilles en række paradokser op, og der peges på løsningsmuligheder. Læs artiklen her.

  Sehested, J. (2017): Michael og Bogstavbjerget – Ordblindebogen. Etlivsomordblind.dk
  Michael og Bogstavbjerget er en historie for børn og unge. Den handler om drengen Michael, som har det svært med ord og bogstaver. I Michaels kamp for at bestige Bogstavbjerget lærer han mere om sig selv og sine udfordringer. Bogen sætter fokus på de ting, et barn med ordblindhed kan støde på, og den er fyldt med ord og tegninger, som understøtter historierne. Forfatteren Jesper Sehested er selv ordblind.

  Seymour, P. H., Aro. M. & Erskine, J. M. (2003). Foundation literacy acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology, 94, 143–174
  Studiet undersøger mulige forskelle i tilegnelsen af læsefærdigheder blandt børn, som skal tilegne sig forskellige sprog. Formålet er er undersøge, om sprogets ortografiske dybde har effekt på læsefærdigheder. Læs artiklen her

  Skovgård, M. & Eriksen, M. (2018): Ordblinderisikotesten i praksis. Læsepædagogen, nummer, 3, 66. årgang, juni 2018
  I artiklen beskrives, hvordan Roskilde Kommune gennem et pilotprojekt samt beskrivelse af et minimumsniveau og et anbefalet niveau med tanke på at implementere Ordblinderisikotesten har fundet frem til, at testen kan bruges til at kvalificere alle børns læseudvikling, også dem, der er nået langt. Med andre ord er det vigtigt, at læseundervisningen tidligt i skoleforløbet differentieres og tilpasses den enkelte elev. 

  Socialstyrelsen (2013): Jo, vi kan – om unge med kommunikative funktionsnedsættelser
  Faghæftet giver både et indblik i de uddannelses- og job, som unge med kommunikative funktionsnedsættelser har, men også i de barrierer i omgivelserne, som de oplever at måtte overskride for at kunne forfølge deres ønsker og ambitioner. Desuden indeholder faghæftet en refleksionsguide – et redskab til planlægning og afvikling af møder og dialog med den unge med kommunikative funktionsnedsættelser. Download rapporten her.

  Svendsen, H. B. (2016). Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen (Ph.d.-afhandling) Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
  I afhandlingen belyser Helle Bundgaard Svendsen unge ordblindes læsning og skrivning med læse- og skriveteknologi (LST). Gennem undersøgelser af unge ordblindes teknologibaserede læse- og skrivestrategier, samt de didaktiske refleksioner lærere på ordblindeefterskoler gør sig om undervisning med og i LST. Afhandlingen beskriver og diskuterer desuden et didaktiske design i 4 klasse med fokus på at inkludere ordblinde elever, der anvender LST. Læs afhandlingen her.

  Trentemøller, T. (2019): Dysleksi, motivation og robusthed. KLIM
  Bogen henvender sig til både forældre og lærere og giver ideer til, hvordan de kan støtte ordblinde elever, så eleverne forstår deres funktionsnedsættelse og holder gejsten i deres læreprocesser. De voksne omkring eleverne må arbejde sammen for at styrke deres robusthed, så eleverne kan overkomme de udfordringer, som de møder.

  Undervisningsministeriet (2015): Ny national ordblindetest på tværs af uddannelse
  Offentliggørelse af ny national ordblindetest, som er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet. Samtidig er den blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner løbende har afprøvet og evalueret testen sammen med testudviklere og forskergruppe.
  Testen kan findes her.
  Desuden findes der en vejledning til den nye ordblindetest, som kan findes her.

 • Rapporter

  Arnbak, E. & Petersen, D. K. (2017): Projekt It og Ordblindhed. En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet. DPU, Aarhus Universitet
  Rapporten beskriver projektets to delprojekter. En spørgeskemaundersøgelse, hvor læsekonsulenter svarede på, hvornår og efter hvilke kriterier it-støtte udleveres til ordblinde elever. Desuden en længdesnitsundersøgelse, der undersøgte hvordan it-redskaber blev anvendt på skolerne og hvilken effekt brug af it har for ordblinde elevers læse- og sprogudvikling. Projektet viser, it-støtte har positiv effekt på ordblinde elevers læsning og stavning, men at eleverne helt eller delvist fravælger at bruge det. Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på, hvordan lærerne hjælper ordblinde elever i deres brug af it-støtte. Rapporten anbefaler, at lærere i alle fag må planlægge og gennemføre undervisning, som tager højde for, at ordblinde elever får støtte i at anvende læse- og skriveteknologi i undervisningen, blandt andet ved at sikre at de får digitalt materiale. Desuden anbefaler rapporten, at ordblinde elever får en konkret kontaktperson på skolen til at hjælpe med it-redskaberne.

  Egmont (2018): Egmont Rapporten 2018 Let vejen – til uddannelse for ordblind børn og unge. Egmont Fonden
  En rapport, der formidler central viden om ordblindhed og kobler denne viden til, hvordan ordblinde klarer sig i uddannelsessystemet. De ordblinde klarer sig generelt dårligere end den resterende del af befolkningen ifølge en undersøgelse, som Epinion har foretaget for fonden. Rapporten giver samtidig en række bud på, hvordan de ordblinde kan støttes bedre og støtte hinanden bedre. Se rapporten her.

  Egmont Fonden (2018): Registeranalyse - børn og unge med ordblindhed. Egmont Fonden
  Denne rapport viser resultaterne af en registerundersøgelse blandt unge med ordblindhed på 20, 25 og 30 år, deres vej gennem uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet samt deres sociale baggrund. Datagrundlaget for registerundersøgelsen er udtræk fra Danmarks Statistisk. Populationen er dannet på baggrund af et totaludtræk af Notas register for børn og unge med ordblindhed. Det drejer sig om årgangene 1987, 1992 og 1997. Download rapporten her.

  EVA (2015): Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole. Danmarks Evalueringsinstitut
  Rapporten præsenterer resultaterne af EVA's brugerundersøgelse blandt ordblinde studerende, der modtager studiestøtte, på Hovedstadens Ordblindeskole (HO). Undersøgelsen viser brugernes udbytte og tilfredshed med HO’s ydelser, herunder tilfredsheden med IT-instruktionen og studiestøtte. Se rapporten her.

  Frandsen, B. A. & Mørch, M. (2012): Ordblindhed i gymnasiet.
  Rapporten viser, at elever, der først bliver diagnosticeret ordblinde, når de begynder på gymnasiet, ikke klarer sig dårligere end deres klassekammerater. Faktisk gennemfører langt de fleste med et eksamensgennemsnit, der svarer til landsgennemsnittet eller derover
  Læs mere om rapporten her.
  Find rapporten her.

  Gellert, A. S. & Elbro, C. (2016): Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). 
  Center for læseforskning, Københavns Universitet
  Projektet omhandler en tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder. Formålet med projektet var, at undersøge, hvorvidt de såkaldte dynamiske test i 0. og 1. klasse kan bidrage til at forudsige senere alvorlige vanskeligheder med ordafkodning i læsning, når man allerede kender elevernes præ-stationer på traditionelle test af læseforudsætninger og læsefærdigheder. Se rapporten her.

  Jandorf, B. D. (2003): Det går bedre med – et udviklingsprojekt på 14 ordblindeefterskoler. Dansk Videnscenter for Ordblindhed
  Rapporten samler de erfaringer, der er gjort igennem 1½ år i et udviklingsprojekt med 14 af landets 20 efterskoler for ordblinde. Den beskriver  erfaringer med kompensatoriske hjælpemidler inden for skrivning, stavning og læsning. Find rapporten her.

  Jandorf, B. J., Møller, S. & Thomsen, I. T. (2016): Analyse af ordblindeundervisning for voksne. Huset Jandorf
  Rapporten handler om kvaliteten af ordblindeundervisning for voksne. Formålet med denne analyse har været at afdække muligheder for at styrke kvaliteten og målrette udbydernes tilbud, så den enkelte og flest mulige voksne med behov for ordblindeundervisning får størst muligt udbytte af undervisningen. Se rapporten her.

  Juul, T. M., Brahe, T. & Hansen, N.-H. M. (2013): Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse. Center for Ungdomsforskning, CeFU.
  Denne rapport sætter fokus unges beretninger om ordblindhed. Den peger på, at ordblindhed er en udfordring som uddannelsessystemet har særdeles svært ved at håndtere, og at landets 21 ordblindeefterskoler kan tilbyde noget ganske specielt i denne forbindelse. Se rapporten her.

  Petersen, D. K. (2001): Dyslexia and Language Abilities – a longitudinal study with children of dyslexic parents and a cross-sectional study with their parents. Ph.d. afhandling. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet
  En langtidsundersøgelse med børn af ordblinde forældre, som afdækker, hvilke sproglige færdigheder der især er vigtige for den første læseindlæring. Desuden undersøges, om en særlig træning i børnehaveklassen kan forebygge læsevanskeligheder.

  Petersen, D. K. & Arnbak, E. (2018): Brug af it i den første læse- og staveundervisning. DPU, Aarhus Universitet
  It-støtte gør læsning og skrivning sjovere for eleverne i den første danskundervisning og øger læse- og skrivemotivationen, viser en ny rapport fra Dorthe Klint Petersen og Elisabeth Arnbak. Til gengæld kan rapporten ikke konkludere, om it-støtten har nogen faglig effekt. Se rapporten her.

  Rose, J. (2009): Identifying and Teaching Children and Young People with Dyslexia and Literacy Difficulties
  Rapport fra et stort engelsk forskningsprojekt om, hvordan der kan tages hånd om tilbud og undervisning til elever med dysleksi – både gennem politisk indsats og pædagogisk intervention. Se rapporten her

  UVM (2016): Ordblindhed i grundskolen. Et inspirattionskatalog. UVM
  Dansklærere, andre faglærere og andet pædagogisk personale har en observationskompetence og en handlekompetence. Derfor har UVM udgivet dette inspirationshæfte, der kan medhjælpe til, at tilrettelægge en hensigtsmæssig undervisning. Se rapporten her.

 • Websites

  Center for Læseforskning, Københavns Universitet 
  På sitet formidles viden om i gangværende og afsluttede forskningsprojekter, udgivelser og diverse test. Her findes blandt andet ”Elbros ordlister” med vejledning og standarder. Men hvorfor ikke også kigge på fx ”Semantisk ordforrådsprøve” til 7.klasse og op efter eller ”Læsetekster til 1.g, 1.hf mv.”

  Dysleksi Norge
  På Dysleksi Norges hjemmeside er det muligt at læse om dysleksivenlige skoler: Hvad kendetegner disse skoler? Hvorfor man bør blive dysleksivenlig? Hvilke skoler er dysleksivenlige? Et cetera. 

  Dysleksi og inklusion. Facebook
  Line Leth deler på dette site sidste nyt om dysleksi og inklusion. Her finder du også instruktionsfilm om at bruge LST.

  Dyslexia Friendly Quality Mark
  The British Dyslexia Association's Dyslexia Friendly Quality Mark skal bidrage med et rammeværk for støtte og forståelse til skoler og andre institutioner, inden for hvilke dyslektikere kan bygge videre på deres færdigheder og udvikle nye. Tanken bag "the Quality Mark" er, at forandringer af praksis, der skal komme personer med dysleksi til gavn, oftest også resulterer i gode praksisser for alle andre.

  Egmont Fonden - årstema 2018: Ordblindhed
  Egmont Fonden vil gerne investere i indsatser tilpasset ordblindes behov, så deres uddannelses- og livsmuligheder kan forbedres. Derfor støtter fonden fx projekter målrettet ordblinde, giver ordet til ordblinde børn og unge, formidler viden om ordblindhed og uddeler en pris.

  Et liv som ordblind
  Hjemmesiden drives af Jesper Sehested, som selv er ordblind. Den indeholder kontakter til professionelle, ideer til hjælpemidler, samt en blog med praksisfortællinger. 

  Hovedstadens Ordblindeskole
  Hovedstadens Ordblindeskole er en selvejende institution, som bl.a. tilbyder udredning af læsevanskeligheder og rådgivning om, hvordan studier eller job kan tackles trods ordblindhed.

  Landsforeningen af Læsepædagoger
  Her orienteres om foreningens aktuelle udgivelser og arrangementer om læsning og skrivning. Her fokuseres ikke primært på dysleksi og andre læsevanskeligheder, men det perspektiv rejses regelmæssigt. Ved at klikke på de enkelte numre af tidsskriftet ses indholdsoversigter, som ind imellem suppleres med link til uddybende materialer. Atikler fra tidsskriftet Læsepædagogen kan desuden downloades, når de er et par år gamle.

  Livsverden.dk
  Informationskilde og forum for interesserede i eksistentiel fænomenologi. Sitet formidler viden om eksistentiel fænomenologi og hermeneutik. Her kan downloades bøger og artikler vedrørende psykologi, specialpædagogik og pædagogik ud fra dette videnskabsteoretiske perspektiv.

  Kod-knäckarne
  KK arbejder med forskning inden for dysleksi, og ny svensk forskning viser, hvordan dysleksi kan være genetisk betinget. Forskningsresultater viser, at barnets læringsmuligheder afhænger af tryghed. For at optimere udbyttet må der være et tæt samarbejde mellem pædagoger og forældre.

  Netværkslokomotivet
  Netværkslokomotivet arbejder sammen med virksomheder, skoler og organisationer med henblik på test og vejledning om forberedende voksenundervisning (FVU)

  NOTA
  Som medlem af Nota kan du downloade lydbøger fra netbiblioteket E17 eller streame dem direkte fra nettet. Du kan også få sendt gratis lydbøger med posten. Medlemsskabet er gratis, men du skal have et dokumenteret læsehandicap. Notas brugere bliver typisk indmeldt via en læsevejleder eller læsekonsulent. Desuden kan undervisere af §17-brugere få adgang til Notas materialer til brug i undervisningssammenhænge, ligesom pårørende kan blive indmeldt som E17-assistent, når de støtter ordblinde. Nota udsender desuden et nyt nyhedsbrev for forældre til ordblinde børn, du kan tilmelde dig her.

  Ordblinde-ambassadør
  NOTA har udarbejdet et inspirationsmateriale om ordblindhed, ordblindeundervisning og forældresamarbejde. Disse materialer i form af en række konceptpakker og videoer er et resultat af NOTAs projekt Ordblinde-ambassadør og henvender sig til undervisere og læsevejledere. Materialet bliver løbende opdateret.

  OrdblindeLab
  OrdblindeLab drives af Allan Madsen, også kaldet Talemadsen. Portalen fortæller om læse- og skriveteknologier gennem videoer og tilbyder bl.a. udtaletræning, så det bliver lettere at anvende talegenkendelse. Ikke alt på portalen er gratis tilgængelig.

  Ordblindhed
  På Socialstyrelsens hjemmeside er det muligt at finde viden om ordblindhed, om støtte og it-værktøjer, samt om nye projekter og udgivelser om ordblindhed.

  Ordblindenetværket
  Ordblindenetværket drives af Undervisningsministeriet og 
  er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Ordblindenetværket stiller et digitalt forum til rådighed, hvor medlemmer kan dele, spørge og gå i dialog med hinanden. Desuden er der information om nyheder fra ministeriet samt arrangementer. Det er gratis at blive medlem.

  Ordtavlen
  Ordtavlen findes på Etlivsomordblind.dk. Her har Jesper Sehested samlet viden om hjælpemidler til folk i læse- og stavevanskeligheder. Ordtavlen henvender sig både til personer i læse-skrivevanskeligheder og undervisere. 

  Ordblinde-/dysleksiforeningen i Danmark
  Foreningen varetager interesser for mennesker med ordblindhed/dysleksi over for myndigheder og offentligheden. Foreningen arbejder for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og for at udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/dysleksi. Foreningen udgiver Ordblindebladet.

  Ordblindeefterskolerne i Danmark. For elever med læse- og skrive vanskeligheder
  Sitet giver et overblik over og information om de forskellige efterskolemuligheder målrettet elever i læse – og skrivevanskeligheder. Desuden fortæller tidligere efterskoleelever og deres forældre om betydningen af et efterskoleophold.  Ved at klikke på ’fakta om ordblindhed’ kan der findes oplysninger om forskning, undervisningsmaterialer og et diplommodul målrettet undervisere af ordblindeelever i overbygningen (8.-10. klassetrin). Modulet “Pædagogisk udviklingsarbejde” udbydes af VIA University College og henvender sig både til lærere ansat på efterskoler og i folkeskolen.

  ROAL, Samråd for ordblindhed og andre læsevanskeligheder
  ROAL er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Sitet er p.t. ude af funktion, men du kan kontakte Kirsten Friis på kfl@kp.dk.

  Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har et site om ordblindhed, hvor der findes definitioner af begrebet, forskning, kendetegn på og årsager til ordblindhed, hjælpemidler, forslag til yderligere læsning med mere.

  Sundhed.dk
  På sundhed.dk har speciallæge Kim Kristensen skrevet om dysleksi, herunder om arvelighed, symptomer, diagnosering, hvor man kan søge hjælp med mere.

  Svenska Dyslexiföreningen
  Foreningen arbejder for at sprede kundskab og skabe forståelse for dysleksi og læse-/skrive vanskeligheder.  Fra sitet kan downloades artikler og findes henvisninger på litteratur, til projekter og til aktuel forskning.

  Swindon.gov.uk
  På denne side kan du læse om Swindon Borough Council's tilgang 'whole school', som aktivt og reflekterende inkluderer elever med dysleksi. Målet er, at skolerne skal stræbe efter at blive dysleksivenlige. 

 • Bekendtgørelser

  Folketinget (2017): Lovkrav – testning af ordblindhed fra 4.klasse. FT
  Tirsdag den 21. februar 2017, blev der i Folketinget vedtaget et lovforslag om opfølgning på folkeskolereformen. Her fremgår det, at forældre pr. den 1. august 2017 får retskrav på en ordblindetest af deres barn én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin.
  Læs lovteksten her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindhed - Dysleksi