Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Skrivning og skrivedidaktik

Børns læsefærdigheder er traditionelt blevet forbundet med formel bogstavindlæring og eksplicit undervisning i afkodning og skrivning af bogstavtegn. De senere års forskning understreger også samspillet mellem læsning og skrivning som to literacyprocesser, som understøtter hinanden, og som udspringer af elevens sprogfærdigheder.

At skrive er en både enkel og kompleks proces. I sin enkle form dækker begrebet skrivning over den fysiske aktivitet håndskrivning. Håndskrivning er et redskab til skrivning på samme måde som tastatur og skærm. Skrivebegrebet forsimples desuden, når skrivning bliver synonym for stavning. Stavning er dog kun en komponent i skrivning og skriveprocessen.   

Her på denne side formidles viden om såvel skrivning som skrivedidaktik. Nationalt Videncenter for Læsning har blandt andet sammen med Egmont Fonden stået bag et større skrivedidaktikprojekt i grundskolen. Centeret har desuden gennemført en række projekter med fokus på skrivedidaktik for unge og voksne.

 • Film & Podcasts

  Nationalt Videncenter for Læsning: Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag. EMU - Danmarks læringsportal
  I tilknytning til projektet "Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag" er der udarbejdet fem film, som viser eksempler på anvendelse af skrivning i fagene. Disse film kan ses her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2017): Oplæg v. Debra Myhill. Nationalt Videncenter for Læsning 
  Professor Debra Myhil var oplægsholder på forskerseminaret NOLES 2017, der blev afholdt på Schæffergården i Gentofte. Her talte hun om "Repertoires of possibility: Integrating Grammer and the Teaching of Writing." Se filmen her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2016): Kjell Lars Berge, oplæg på Dansk i mange retninger 2016. Nationalt Videncenter for Læsning 
  På konferencen Dansk i mange retninger 2016 talte Kjell Lars Berge, professor ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Sør-Trøndelag, om "Vurdering af unges skrivning". Se filmen her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2016): Anke Piekut, Dansk i mange retninger. Nationalt Videncenter for Læsning 
  Hvordan ser ind- og udviklinger ud hos unge skrivere i danskfaget? Dette giver adjunkt Anke Piekut fra Syddansk Universitet et bud på til konferencen Dansk i mange retninger 2016. Se filmen her.

 • Litteratur

  Applebee, A. N. & Langer, J. A. (2013): Writing Instruction That Works: Proven Methods for Middle and High School Classroom. Teachers College Press
  Lærere, administratorer og undervisere kan med fordel læse denne bog for at få viden om og råd til at blive bedre skriveundervisere. Med udgangspunkt i forskning fra amerikanske skoler giver forfatterne en bred vifte af vejledninger og eksempler på succesfuld skrivepraksis i engelsk, matematik, naturvidenskab og samfundsvidenskab/historie. Blandt bogens emner kan nævnes teknologiens rolle i skrivningen og skriveundervisning for børn fra fattige områder.

  Bazerman, C. (red.): Handbook of research on writing. History, society, school, individual, text. Lawrence Erlbaum Associates
  Bogen giver en opsummering af de seneste årtiers internationale skriveforskning på alle skoleniveauer. Dens 37 kapitler skrevet af forskere på tværs af fagdiscipliner består af fem sektioner: history of writing, writing in society, writing in schooling, writing and the individual samt writing as text.

  Beach, R., Compano, G., Edmiston, B. & Borgmann, M. (2010): Literaty tools in the classroom. Teaching Through Critigal Inquiry, grades 5-12. College Press
  Hvad er literacyværktøjer, og hvordan kan de bruges? Bogen handler om at gøre elever til forskere, og om hvilke literacyværktøjer de har brug for hertil.

  Bjar, L. & Frylmark, A. (red.) (2009): Barn läser och skriveri et specialpedagogiska perspektiv. Studentlitteratur
  Denne antologi sætter fokus på de elever, som af en eller anden grund kommer i læse- og skrivevanskeligheder, og som derfor har brug for specialpædagogisk støtte i deres skriftsproglige læreprocesser. Bogen kommer bredt omkring emnet og forholder sig fx til relationen mellem tale- og skrifttsprog, til læse- og skriveudvikling, til webbaseret træning og til elevens delagtighed og selvforståelse.

  Bjerg, K. (2017): Den digitale læsers hjerne – en skriveguide til fagfolk. Hans Reitzels Forlag
  Denne bog er en skriveguide med det formål at vise fagfolk, hvordan de kan skrive let forståeligt uden at gå på kompromis med faglig præcision og nuancering. Hertil giver bogen 20 skriveråd, som tager afsæt i de kognitive processer hos læseren. Kort og godt ønsker bogen at bruge ny viden om tekst, hjerne, digitale læsere og medier til at formulere og begrunde skriveråd.

  Bjerre, A. M. (2004): Børnestavning – hva’ så? Alinea
  Dette er en videreudvikling af erfaringerne fra det projekt, forfatteren sammen med Jesper Friis beskrev i bogen Nej farfar! For vi børnestaver! Bogens hovedærinde er at vise, hvordan børnestavningen kan danne grundlag for danskundervisningen i de første år i skolen. Konkrete idéer til danskundervisning.

  Bjerre, A. M. & Friis, J. (2002): Nej farfar! For vi børnestaver. Alinea
  Inspireret af Jørgen Frost kastede bogens forfattere sig i 1999 ud i et forsøg med individuel skrivning. De indførte begrebet børnestavning som et mellemstadie på vejen mod ortografisk stavning. Børnene måtte skrive ordene, som de synes, de kunne høre dem. Det vigtige var skriftens kommunikative aspekt. Bogen er en beskrivelse af dette projekt.

  Björk, M. & Liberg, C. (1999): Veje ind i skriftsprogetsammen og på egen hånd. Gyldendal
  Denne bog fremhæver, at læsning og skrivning bør ses som sammenhængende aktiviteter, der gensidigt understøtter hinanden. Eleven bør derfor læse og skrive sideløbende – lige fra den første skoledag. Bogen indeholder mange konkrete anvisninger til, hvordan læreren kan vejlede begyndereleven i den første skrivning og læsning gennem anerkendende responsteknikker og logbogsskrivning.

  Brok, L. S. (2014): Skrivedidaktik på mellemtrinnet. Viden om læsning nr. 15, pp. 10-19. Nationalt Videncenter for Læsning
  Artiklen giver et provisorisk indblik i arbejdet med at udpege og udvikle nye skrivepraksisser i fem skoler i Ishøj Kommune. Projektet er bygget op omkring observations- og interventionsmetodik med tilvejebringelse af empiriske studier i tæt samarbejde med lærere og andre praktikere. Der udpeges en række opmærksomhedspunkter, der har betydning for skrivning i fag, f.eks. orden og disciplin, lektiekultur og variation og skift i undervisningen. For at skabe forandringer i lærernes skrivedidaktik er der foretaget interventionsforløb med henblik på at styrke og udvikle blandt andet samarbejde om faglig skrivning, skriveordrer og eksemplarisk læring. Læs artiklen her.

  Brok, L. S., Bjerregaard, M. B. & Korsgaard, K. (2015): Skrivedidaktik – en vej til læring. Klim
  Denne bog bygger på NVL's projekt "Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag”, der har fokus på, hvordan skrivedidaktik kan understøtte den faglige undervisning samt hjælpe eleverne til at fastholde viden fra alle fag. Bogen henvender sig til lærere, der vil forbedre deres undervisning, eller dem, der har interesse inden for dette område.

  Bråten, I. (1994) Skriftspråkets psykologi. Høyskoleforlaget
  Bråten tager afsæt i teorien om, at læsning og skrivning er to sider af samme skriftsproglige system. Det er derfor nærliggende at tro, at læsning og skrivning hænger uløseligt sammen. Bråten udfordrer denne antagelse og konkluderer, at der i den første fase af læse- og skrivetilegnelsen er et stort og frugtbart sammenfald mellem de to processer, mens der i en avanceret afkodning og stavning vil være brug for differentierede strategier.

  Christensen, T. S., Elf, N. F. & Krogh, E. (2014): Skrivekulturer – i folkeskolens niende klasse. Syddansk Universitetsforlag
  Bogen undersøger skriftkulturen i folkeskolens niende klasse. Hvad, hvordan og hvorfor skrives der? Bogen bygger på etnografisk feltarbejde gennem et år og viser, hvordan skrivekulturer på godt og ondt sætter rammer for elevers skrivning og læreres undervisning. Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med uddannelse af børn og unge. I bogen kan du læse om baggrunden for studiet, teorier og metoder om skoleskrivning vs. fritidsskrivning samt om skrivekulturer på 3 forskellige skoler. 

  Dabrowski, J. & Roth, K. (2016): Interactive writing - a guided approach for writing instruction in Pre K-5. International Literacy Association, Literacy Today
  Interaktiv skrivning er en dynamisk undervisningsmetode, hvor lærerens rolle er at være ekspertskriveren for eleverne, imens de dels arbejder sammen mhp. at skabe meningsfulde tekster, dels diskuterer skriveprocessens detaljer. Artiklen argumenterer for, at interaktiv skrivning sikrer, at eleverne arbejder mod ambitiøse mål.

  Dobson, L. N (1989): Connections in Learning to Write and Read. University of Illinois at Urbana-Champaign Library
  Dobson undersøgte og beskrev i 2 år betydningen af forbindelsen mellem skrivning og læsning i skriftsprogstilegnelsen. Konklusionerne er mange, men kan samles under hovedkonklusionen: Skrivning og læsning støtter hinanden og er forbundet på hvert trin af barnets vej mod at beherske skriftsproget.

  Dürr, M. & Skjoldborg, B. (2015): Jagten på den gode makkerskrivning. Læsepædagogen, 35(3), Landsforeningen af Læsepædagoger
  Gennem personlige erfaringer med makkerskrivning reflekterer artiklens forfattere, hvordan man får makkerskrivning til at fungere i praksis. Makkerskrivning er en måde at presse makkeren på, at få øget opmærksomhed og hastighed, få relevant feedback. Desuden er det en effektiv måde at overkomme skriveblokering og ulyst til at skrive.

  Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2001): Skrive for at lære – faglig skrivning i de videregående uddannelser. Klim
  Bogen henvender sig til studerende såvel som lærere, vejledere og andre personer med interesse for faglig skrivning. Med opfattelsen af skrivning som socialt og kulturelt betinget samt som et vigtigt redskab for læring og tankeudvikling giver forfatterne praktiske råd om arbejdet med skrivning som proces fra den første idé til den sidste reference.

  Elf, N. (2018): Didaktikkens (re)modelleringer –med Skriverudviklingsmodellen som eksempel. I: Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling (pp. 75-94). Klim
  Artiklen argumenterer for, at der er et nødvendigt træk ved didaktikken, at den modellerer og remodellerer. I artiklen tages der udgangspunkt i en remodellering af Skriverudviklingsmodellen i projekt Faglighed og skriftlighed, som forfatteren selv har været med til at udvikle, og som har været brugt til at analysere elevers udviklinger som skrivere i en folkeskole- og gymnasiekontekst.

  Faber, B., Fanø, S., Nielsen, P., Sophie Holm Strøm, S. H. & Nordentoft, K. (red.) (2010): Skriften på væggen. Fællesskrift, forår 2010
  Temanummer om skrivning med artikler om praksiserfaringer og teori med fokus på grundskole, ungdomuddannelser og sammenhængen mellem disse i Danmark, men også med blik til Norge, der på mange måder er forgangsfæller på området.

  Frost, J. (2002): Selvforstærkende teorier. Psykologisk Forlag
  Jørgen Frost viser i teori og praksis, hvordan børns skriftsproglige kompetencer kan udvikles ved at arbejde med elevens egne skrevne tekster i skolen. Der gives konkrete forslag til pædagogisk praksis.

  Genlott, A. A. & Grönlund, Å. (2013): Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested. Computers & Education, Vol. 67, pp. 98-104
  Artiklen formidler resultater fra et forskningsprojekt baseret på metoden "Integrated Write to Learn". Resultaterne viser, at tidlig skrivning på computeren både styrker børns læsning og literacy-kompetencer. Læs artiklen her.

  Golden, A. & Seli, E. (red.) (2015): Skriving på norsk som andrespråk. Cappelen Damm
  Denne bog præsenterer den viden, forfatterne gennem forskning og erfaring har opnået, om at skrive og undervise i skrivning, når andetsproget er norsk fra ungdomsniveau til videregående uddannelse.

  Hagtvet, B. (2004) Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Alinea
  Bogens hovedtema er børns sprog og kommunikationsudvikling i førskolealderen. Ny forskning om skriftsproglig udvikling understreger, at stimulering af tale og skrift i førskolealderen ser ud til at bidrage positivt til sprogudviklingen. Børn, der vokser op i en skriftkultur, udvikler en form for skriftsproglig kompetence flere år, før de begynder i skolen. I kapitlet "Erfaring med skrivning og læsning" gennemgås børns skriveudvikling og forholdet mellem læsning og skrivning.

  Hansen, J. J. (2019): Didaktiske principper for skriveundervisning – hvad er det? Forskerklummen. Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne forskerklumme forklarer Jens Jørgen Hansen, ph.d. og lektor ved Syddansk Universitet, de didaktiske principper for skriveundervisning, og han beskriver, hvordan principperne kan ses på tre niveauer: som principper for god undervisningspraksis, som principper for god skrivepædagogik og principper, der afspejler et bestemt syn på literacy. Læs artiklen her.

  Hansen, J. J. (red.) (2018): Digital skrivedidaktik. Akademisk Forlag
  Digital skrivedidaktik præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning og introducerer en række eksempler på didaktiske greb udviklet ud fra metoden "Pædagogisk designforskning". Disse greb er afprøvet og testet i konkrete forløb i skolens undervisning og er resultatet af et projektsamarbejde mellem bogens forfattere og lærere i skolen. Bogen henvender sig til grundskolens mellemtrin og overbygning.

  Hetmark, V. (2000): Elevens projekt. Lærerens udfordringer. Om skriveundervisning og skriveudvikling i folkeskolen. Dansklærerforeningen
  Elevens projekt lægger op til debat om skriveudvikling og skriveundervisning. Den bygger på procesorienteret skrivepædagogik, men forholder sig kritisk til klassisk respons og efterfølgende omskrivninger. Den introducerer nye responsformer som skrivekonferencer mellem lærer og elev og eksperimenterende undervisningsformer.

  Hoel, T. L. (2012): Skriving i ukjent landskap. I: G. Melby og S. Matre (red.): Å skrive seg inn i læreryrket. Akademika Forlag
  Denne artikel omhandler lærerstuderendes skrivning og skriveudvikling. Her introduceres bl.a. til begrebet interim-tekster (overgangstekster).

  Honglin, C. & Myhill, D. (2016). Children talking about writing: Investigating metalinguistic understanding. Linguistics and Education 35  Artiklen tager udgangspunkt i data fra to parallelle studier i Australien og England, hvor elever mellem 9 og 13 år blev interviewet om deres metalingvistiske forståelse af skrivning. Undersøgelser viser, at elevernes metalingvistiske forståelse retter sig stærkest mod genkendelse af de grammatiske begreber, de har lært. Den konkluderer på denne baggrund, at der er behov for stilladsering af eleverne, så de kan nå et højere taksonomisk niveau i deres brug af grammatiske begreber i forhold til deres skrivning end identifikation.

  Iversen, H. M. & Otnes, H. (2016): Å lære å skrive - tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Universitetsforlaget
  Å lære å skrive forklarer, hvad skrivekompetence er, hvad skrivningens forskellige formål er samt vigtige træk ved skriveprocessen. Bogen giver indsigt i forskellige sider af skrivning, fx genrer og skrivehandlinger, digitale medier og multimodale tekster.

  Jakobsen, K. S. (2018): Kreativitet i elevskrivning – ukonventionelle og imagination i elevers fremmedsprogede tekster. I: Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling (pp. 115-130). Klim
  I artiklen argumenterer forfatteren for, at et begreb om kreativitet er grundlæggende for at forstå elevers tekster og skrivning og dermed også for skrivedidaktikken. Dette bygges dels på en sprogvidenskabelig og dels på en udviklingspsykologisk tilgang til kreativitet. Artiklen analyserer elevtekster på basis af Vygotskys udviklingssykologi og tanker om kreativitet med fokus på imaginationens betydning for unges skriveudvikling. Teksteksemplerne er hentet fra to elevers skrivning af tysksprogede tekster i 9. klasse og 2.g.

  Jenkins, H. & Kelley, H. (2013): Reading in a particapatory culture. Remixing moby-dick in the English classroom. National Writing Project Berkeley, California
  Denne bog omhandler praksiseksempler på forskelle mellem digital literacies og traditional print kultur. Desuden beskrives forskelle mellem skrivning i en digital kultur og i en traditionel klassisk skriveproces.

  Kabel, K. & Brok, L. S. (2017): Hvorfor bør vi interessere os for Debra Myhills forskning i Danmark? Forskerklummen. Nationalt Videncenter for Læsning
  Klummen præsenterer kort Debra Myhills konklusion på et større forskningsprojekt om grammatik i en lang række engelske skoler. Hun argumenterer for en kontekstbaseret undervisning i grammatik, altså en undervisning, hvor der ikke undervises løsrevet i grammatik, men hvor der hele tiden tages udgangspunkt i kommunikationsmæssig kontekst eller i en genre. Læs klummen her.

  Kirby, D. L. & Crovitz, D. (2013): Inside outstrategies for Teaching Writing. Heinemann
  Når man skal lære at skrive godt, er en af de vigtigste byggesten ifølge bogens forfattere at udvikle det indre sprog; Følelser, perception, oplevelser, forståelse, observationer. Bogens forfattere argumenterer for, at skrivning, ligesom alle andre kreationer, udvikler sig indefra og ud. Få inspiration til undervisningen med denne praksisorienterede guide. 

  Klemp, T., Nilssen, V., Strømman, E. & Dons, C. F. (2016): På vei til å bli skrivelærer. Cappelen Damm Akademisk
  Bogen er et resultat af interventionstudiet SKRIVUT - Writing and reflection in the digital room, hvis mål var at udvikle og afprøve en skriftlig, digital platform på tværs af fag, pædagogik og praksis.

  Korsgaard, K., Hannibal, S. & Vitger, M. (2010): Opdagende skrivning – en vej ind i læsningen. Dansklærerforeningens Forlag
  En bog for dig, der skal undervise i børnehaveklasse, 1. eller 2. klasse, og som gerne målrettet vil udvikle hver enkelt elevs skriftsprog. Bogens teori er relateret til elevarbejder, og der gives konkrete anvisninger til, hvordan elevens skrivekompetence kan evalueres.

  Korsgaard, H. & Licht, M. de F. (2015): 6 stjerner – fra bogdrøm til bestseller. Forlaget Linje H
  Bogen giver skriveråd – ikke bare fra de to forfattere, men også fra kendte bestsellerforfattere som blandt andre Christian Jungersen, Julie Hastrup, Morten Hesseldahl og Jan Sonnergaard. Derudover indeholder bogen en A-Å-oversigt over alle debutantens klassiske fejl, skriveøvelser, huskelister, forfatternes egne personlige bogerfaringer m.m.

  Kress, G. (2001): From Saussure to Critical Sociolinguistics: The Turn towards a Social Ciew of Lanugage. In: Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, S. J. (eds.): Discourse Theory and Practice. The Open University Press
  Denne artikel handler om sociolingvistik. Den forklarer forskellen mellem et socialt syn på sprog og et lingvistisk syn på sproget.

  Krogh, E. & Holgersen, S. (2016): Sammenlignende fagdidaktik 4. CURSIV, nr. 19, 2016. DPU, Aarhus Universitet
  CURSIV 19 dokumenterer det fjerde symposium om sammenlignende fagdidaktik, som blev afholdt i november 2015 på Syddansk Universitet med deltagelse af fagdidaktiske forskere fra universiteter og professionshøjskoler. Symposiets tema er inspireret af bevægelsen for synlig læring og evidensbaseret undervisning i uddannelsessektoren med indførelsen af den nye målstruktur i folkeskolens Forenklede Fælles Mål fra 2014 som særlig anledning. Denne og tidligere udgivelser af CURSIV ligger frit tilgængelige her.

  Krogh, E, Christensen T. S. & Jakobsen, K. S. (2015): Elevskrivere i gymnasiefag. Syddansk Universitetsforlag
  Bogen undersøger, hvordan gymnasi
  eelever og hf-kursister lærer sig at skrive i forskellige fag, hvordan de lærer sig faglig kundskab gennem deres skrivning, og hvordan skrivning og fagligt identitetsarbejde forbinder sig for dem. Bogen bygger på etnografiske længdestudier i nogle tilfælde helt fra folkeskolens 9. klasse.   

  Krogh, E. & Jakobsen, K. S. (2016): Skriverudviklinger i gymnasiet. Syddansk Universitetsforlag
  Bogen undersøger, hvordan gymnasieelever lærer fag gennem skrivning og skrivning gennem fag i et udviklingsperspektiv. Den bygger på etnografiske længdestudier, hvor gymnasieelever og hf-kursister har været fulgt tæt gennem deres gymnasiale uddannelse. Den anlægger et systematisk elevperspektiv på skrivning og skriftlighed.

  Kvithyld, T., Kringstad, T. & Melby, G. (2014): Gode skrivestrategierpå mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk
  I denne bog forklares, hvad skrivestrategier er, og der gives eksempler på, hvordan der kan undervises i skrivestrategier i hele skriveprocessen: førskrivningsfasen, skrivefasen, revisionsfasen og afslutningsfasen. Ligeledes findes elevtekster, som med lethed kan overføres til dansk praksis.

  Kvithyld, T., Kringstad T. & Melby, G. (2015): Gode skrivestrategier – på mellemtrinnet og i overbygningen. Klim
  Bogens forfattere forklarer, hvad skrivestrategier er, hvilke strategier der er nyttige på forskellige tidspunkter i skriveprocessen, og hvordan man kan arbejde med skrivestrategierne i undervisningen. Udgangspunktet er, at skrivning er et håndværk, som alle kan lære, og at undervisning i skrivestrategier er noget af det mest effektive, skolen kan beskæftige sig med for at udvikle elevernes skrivekompetence og læring.
  Bogen kommer med eksempler fra undervisningspraksis på mellemtrinnet og overbygningen, men temaet om skrivestrategier er relevant for hele uddannelsesforløbet.

  Liberg, C. (2009): Sådan lærer børn at læse og skrive. Gyldendal
  Bogen giver et overblik over børns læse- og skriveudvikling fra tidlig førskolealder til de første skoleår. Sammenhængen mellem sprog, læsning og skrivning fremgår bl.a. af 'det grammatiske badekar'. Bogen viser, hvordan der i praksis kan undervises i læsning og skrivning.

  Liberg, C. & Bjar, L. (2004): Børn udvikler deres sprog. Gyldendal
  Bogen sammenfatter forskning inden for børns sprogudvikling, og den fremhæver sammenhængen mellem sprog- og læseudvikling, også for børn i literacyvanskeligheder.

  Liberg, C. & Björk, M. (1999): Veje ind i skriftsproget. Sammen og på egen hånd. Gyldendal
  Bogen beskriver, hvordan pædagoger og lærere kan støtte og evaluere den tidlige læse- og skriveudvikling.  

  Liberg, C., Lijerstam, Å. & Folkeryd, J. W. (2014): Udfordre, udforske, udvikle! Frydenlund 
  Bogens hensigt er at vise, hvordan man kan udfordre sin egen undervisning ved at udforske den. Den fokuserer på mellemtrinnets læsning og skrivning, og hvad eleverne og lærerne bringer af viden og erfaring med sig til skolearbejdet. 

  Lillis, T. (2018): Evalueringsregimer i forståelsen af skrivning – og forsøg på at modstå dem. I: Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling (pp. 281-295). Klim
  Artiklen retter blikket på forskningsforestillinger om skrivning og særligt på betydningen af den dominerende normative orientering mod skrivning som fænomen, dvs. hvad det bør være. For at tydeliggøre denne orientering og risiciene ved at fokusere på den i forskning og analyse inddrager forfatteren uddrag fra tre forskellige projekter med en tekstorienteret etnografisk tilgang, som kan bidrage til en åbning af forskningsforestillinger om skrivning.  

  Lorentzen, R. T. & Smidt, J. (red.) (2008): Å skrive i alle fag. Universitetsforlaget
  Antologiens intention er at give et samlet og tværfagligt bidrag til at styrke skriveundervisningen i alle fag og på alle trin – fra børnehave til videregående uddannelse. Bogen formidler viden om skrivning generelt og nyttige tips til skriveundervisning. Der fokuseres især på sammenhængen mellem skrivekompetence og faglig udvikling.

  Madsen, J. & Nielsen, L. O. (2018): Situeret fremstilling. Samfundslitteratur
  I denne bog præsenteres det danskdidaktiske koncept situeret fremstilling, som er en praksistilgang og metode udviklet af forfatterne ud fra ny teori og forskning om læsning og skrivning. Situeret fremstilling er en videreudvikling af procesorienteret skrivning og genrepædagogik.

  Matre, S., Sjøhelle, D. K. & Solheim, R. (red.) (2012): Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget
  I denne artikelsamling bidrager en række nordiske og angelsaksiske forskere og lærere med teoretiske og analytiske overvejelser over læsning og skrivning. Bogen er som en værktøjskasse med brugbare teorier og begreber, som kan bruges til at udvide ens egen faglige perspektiv og til at åbne op for nye læsninger og tolkninger af tekster. Hensigten med bogen er at give et indblik i modersmålsundervisningen og didaktikken såvel som literacybegrebet.

  Melin, J. & Pedersen, L. (2018): Skriftlighedsdidaktik i praksis – et historisk blik. I: Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling (pp. 95-110). Klim
  Den internationale og nationale skriveforskning har gennem de seneste 25 år leveret omfattende viden om, hvordan skrivekompetence udvikles, om skrivningens mange former, funktioner og formål. I artiklen forsøger forfatterne at give svar på, om og i hvilket omfang denne forskning har præget gymnasiet. Der gives et historisk rids over, hvordan gymnasieskolerne – primært handelsgymnasiet og dets økonomiske fag – gennem de seneste årtier har udviklet sig, når det kommer til det skriftlige arbejde i og mellem fagene.

  Myhill, D. A., Jones, S., Lines, H. & Watson, A. (2012). Re-thinking grammar: The impact of embedded grammar teaching on students writing and students’ metalinguistic understanding. Research Papers in Education, 27(2)
  Artiklen beskriver et national forskningsprojekt i England, der satte sig for at undersøge, om kontekstbaseret grammatikundervisning koblet til skriveundervisning ville styrke elevers skrivning og metalingvistiske forståelse. Projektet producerer sikker evidens for, at grammatikundervisning kan have en positiv effekt, og det peger på et potentiale for skriveundervisning, der indeholder grammatik i en teoretisk rolle.

  Myhill, D., Jones, S. & Watson, A. (2013). Grammar matters: How teachers’ grammatical knowledge impacts on the teaching of writing. Teaching and Teacher Education 36
  Denne artikel undersøger læreres faglige og fagdidaktiske viden om grammatik, når de underviser i skrivning. Den viser også, hvordan elevers skriveudvikling påvirkes af lærerens metalingvistiske viden. Undersøgelsen påviser, at den fagdidaktiske grammatiske viden er mere betydningsfuld end den grammatiske viden i forhold til meningsfuld undervisning og læring, når elever skriver.

  Nielsen, B. (2017): At skrive med mål. Forslag til danskundervisningen i 1.-9. klasse. Samfundslitteratur
  Denne bog handler om undervisning i fremstillingsprocessen og giver en række konkrete forslag til tilrettelæggelse af undervisningsforløb i skriftlig fremstilling. Disse forslag tager udgangspunkt i Fælles Måls kompetenceområde Fremstilling fra 1.-9. klasse, hvor eleverne skal lære en del af det dannelsessigte, der er med skolen og danskfaget som helhed. 

  Olsen, M. H. (2018): Bogstaveligt - en grundbog i fonetik og fonologi for undervisere i læsning og stavning. Samfundslitteratur
  Denne bog handler om dansk fonetik, fonologi og bogstavskrift, og den ønsker at give læseren mulighed for at opøve basale færdigheder i at læse og skrive lydskrift. Med bogen ønsker forfatteren at styrke fundamentet af viden og færdigheder, som læselærere og -vejledere skal bruge til at kvalificere den didaktiske praksis.

  Otzen, E. (2002): Sikker læsning gennem skrivning
  Elsebeth Otzen har som baggrund for sit speciale i cand.pæd.-uddannelsen i dansk undersøgt, hvilken effekt tidlig skrivning har på læseforståelse og afkodningsfærdigheder. Børn i 2. klasse og ordblinde børn i 6. klasse har indgået i undersøgelsen. Specialet gennemgår en række forskeres syn på læsning og skrivning. Specialet kan downloades på Ordblindeinstituttets hjemmeside.

  Perregaard, B. (2003): Må vi skrive på vores historie? Børns organisering og udnyttelse af skriftsprog. Akademisk Forlag
  Bettina Perregaard undersøger, hvordan børn forstår, organiserer og udnytter skriftsprog. Hun undersøger blandt andet børns samarbejde om at skrive. Hun inddrager empiri fra et længere ophold i en 2. klasse som "participant observer".  

  Rieben, L., Ntamakiliro, L., Gonthier, B. & Fayol, M. (2005): Effects of Various Early Writing Practices on Reading and Spelling. Scientific Studies of Reading 2005, Vol. 9, No. 2, pp. 145-166
  Forfatterne efterlyser mere forskning om effekten af “invented spelling”, og hvilken indflydelse det kan have på den senere staveudvikling. Artiklen refererer til et forskningsprojekt, der testede børns stavefærdigheder i fire grupper. Den ene gruppe arbejdede med opdagende stavning, den anden med opdagende stavning med korrektion af ordene, den tredje kopiskrivning og den fjerde med tegning. Resultatet var, at den gruppe, der arbejdede med opdagende stavning med korrektion af ordene, klarede sig bedst.

  Smidt, J. (2018): Tekster, skrivere og skrivekulturer i samspil – et økologisk blik på udviklingstræk i nordisk skriveforskning. I: Christensen, T. S., Elf, N., Hobel, P., Qvortrup, A. & Troelsen, S. (red.): Didaktik i udvikling (pp. 59-74). Klim
  Artiklen handler om nogle udviklingstræk i nordisk forskning om skrivning i skolen med fokus på sammenhængen og samspillet mellem elevtekster, elevskrivere og skrivekulturer i skolen. Der peges også på en spænding mellem ønsket om på den ene side at beskrive for at forstå og på den anden at bidrage til fornyelse og forbedring af skriveoplæringen. Et tredje tema er forskellen på at studere skriveudvikling og studere skriverudvikling.

  Smidt, J., Folkevord, I. & Aasen, A. J. (2010): Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. Tapir Akademisk Forlag
  Ud fra synspunktet om, at der altid findes rammer for skrivning, undersøger denne bog alt det, som påvirker både læreren og eleven i såvel skriveprocessen som det endelige resultat. Med bogens påpegning af vigtigheden af rammerne for skriveundervisning og -udvikling belyses sammenhængen mellem disse og en række aspekter af skrivning og læring, såsom skrivningens formål, vurdering af skrivningen, genre og fag, digital teknologi samt skolereformer.

  Smidt, J., Solheim, R. & Aasen, A. J. (red.) (2011): På sporet av god skriveopplæring – ei bok for lærere i alle fag. Tapir Akademisk Forlag
  Denne bog har udspring i erfaringer fra et fireårigt norsk forskningsprojekt og formidler nye indsigter i skriveundervisning, f.eks. skrivningens formål, skrivestrategier, faggenrer og respons. Der gives konkrete forslag til skriveundervisning i forskellige fag og niveauer til lærere og børnehaveklasseledere såvel som lærer- og pædagogstuderende. Bogens findes ligeledes i en dansk oversættelse.

  Smidt, J., Solheim, R. & Aasen, A. J. (red.) (2013): På sporet af god skriveundervisning – en bog for lærere i alle fag. Klim
  Med konkrete indspil til, hvordan eleverne bliver dygtige til at skrive og ytre sig i danskfaget og skolens øvrige fag fra børnehaveklasse til afgangsklasse, henvender denne antologi sig til lærere, pædagoger og studerende ved de pædagogiske professionsuddannelser. Skrivningens formål, skrivestrategier, faggenrer og respons er blandt antologiens hovedtemaer.

  Smidt, J., Tønnesen, E. S. & Aamotsbakken, B. (red.) (2011): Tekst og tegn: Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. Tapir Akademisk Forlag
  Med den øgede mængde og kompleksitet af tekster og tegn forudsættes der en lige kompleks tekstkompetence for at begå sig i samfundet. Dette stiller nye krav og forventninger til læse- og skrivetilegnelsen. Bogen præsenterer konkrete forslag til, hvordan lærere og andre kan arbejde med læsning, skrivning og multimodalitet i skole, på videregående uddannelser og i samfundet i almindelighed.

  Smidt, S. (2009): Vygotsky og små børns læring. Hans Reitzels Forlag 
  I denne bog findes nøglebegreber i Vygotskys teori, og disse gennemgås med ordlister. Herefter følges de op af diskussioner om undervisning og læring. Nøglebegreber er eksempelvis: mediering, imitation og inkorporering.

  Viden om Læsning, nr. 6. Læsning og skrivning. Nationalt Videncenter for Læsning
  Dette nummer af Viden om Læsning handler om læsning og skrivning. Læs blandt andet om to projekter om dels børnenes første spæde tekster til egne tegneserier, dels om udvikling af et computerspil, hvor førskolebørnene kan lege sig ind i skriftsproget. Det helt afgørende ved det at lære at læse og skrive er at forstå det, der står på papiret, og i tidsskriftet er der derfor også sat fokus på Systemisk Funktionel Lingvistik, der blandt andet blotlægger og systematiserer, hvordan en tekst er konstrueret. Læs tidsskriftet her.

  Viden om Læsning, nr. 15. Lad os skrive om skrivedidaktik. Nationalt Videncenter for Læsning
  Dette nummer har skrivedidaktik som tema. I tidsskriftet kan man blandt andet læse om forskningsprojektet "Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag" samt en række andre artikler, der på forskellig vis handler om skrivning og skrivedidaktik.
  Tidsskriftet kan læses her.

  Viden om Literacy, nr. 19. Skrift. Nationalt Videncenter for Læsning
  Tidsskriftet rummer 
  10 artikler om skrift fra både Danmark og Norge, fra forskning og praksis. Flere skribenter peger på, at håndskriften er ved at sygne hen til fordel for skrivning på tastatur. Alligevel er det stadig noget, eleverne undervises i i indskolingen, blandt andet fordi det fremgår af Fælles Mål. I en række interviews fortæller fem dansklærere om, hvordan og hvorfor de underviser i håndskrivning. Læs tidsskriftet her.

  Wittek, L. (2012): Læring i og mellom mennesker  en innføring i sosiokulturelle perspektiver. Cappelen Damm Akademisk
  I denne bog bliver det gennemgået, hvad det sociokulturelle perspektiv er, og hvad det indebærer. Dette er med særligt fokus på barnets kulturelle udvikling ud fra Vygotsky og den kulturhistoriske skole. Der tales om læringskultur, læringsbaner og læringsfællesskaber. Med vægt på samspil.

 • Rapporter

  Brok, L. S., Bjerregaard, M. B., Korsgaard, K. (2015): Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag. Nationalt Videncenter for Læsning
  Rapporten fremlægger hovedresultaterne fra et omfattende praksisudviklende forskningsprojekt i Ishøj Kommune, hvor formålet var at undersøge og udvikle skriftpraksisser i forskellige fag i skolen med henblik på at udvikle en skrivedidaktik, der kunne understøtte og udfordre det eksisterende læringspotentiale i skolen. Hent rapporten her.  

  Graham, S. & Hebert, M. (2010): Writing to Read. Evidence for How Writing Can Improve Reading. A Report from Carnegie Corporation of New York
  Rapporten peger på, at mens læsning og skrivning er tæt forbundne, bliver skrivning ofte overset som redskab til at forbedre læsefærdigheder og indholdslæring. I rapporten identificeres tre centrale undervisningspraksisser, som har vist sig at være effektive i at forbedre elevers læsning. Hent rapporten her.

  Kabel, K. (2016): Danskfagets litteraturundervisning. Et casestudie af elevers skriftssproglige måder at skabe stillingstagen på i udskolingen. Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet 
  Formålet med dette studie er at undersøge udskolingselevers skriftsproglige måder at skabe betydning på i danskfagets litteraturundervisning. Download afhandlingen her.

  Liberg, C. (2014): Elevers läs- och skrivutveckling - mellanåren. Skolverket
  I rapporten præsenterer Liberg en læse- og skrivedidaktik for elever på mellemtrinnet. Læsning og skrivning ses i en samfundskontekst; både digitale og analoge tekster indgår i undervisningen. Disse teksttyper udfordrer eleverne på forskellig vis, idet de fordrer forskellige læse- og skrivesituationer, hvor eleverne befinder sig i forskellige læse- og skrivepositioner. Læsning, skrivning og sprog er tæt sammenvævede processer. Hent rapporten her.

 • Websites

  Centre for Research in Writing fra Exeter University
  Centret undersøger skrivning som et tværfagligt fænomen. Målet for centret med det tværfaglige i fokus er at generere nye måder at forstå skrivning og skriveundervisning på.

  Forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed
  Her er samlet viden og resultater fra forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed på Syddansk Universitet, der har undersøgt skriverudviklingen i gymnasiet.

  Journal of Writing Research
  Journal of Writing Research er et internationalt peer reviewet tidsskrift med teoretiske og empiriske artikler samt reviews, som dækker et spredt spektrum af skriveforskningen. Tidsskriftet henvender sig primært til forskere, men det er også tilgængeligt for lærerundervisere, læreplansudviklere og praktikere med interesse for området. Der er gratis uhindret online adgang til tidsskriftet.

  National Writing Projekt
  USA’s ”National Writing Project” er repræsenteret i samtlige af USA’s 50 stater og omfatter cirka 200 forskningsenheder inden for literacy.

  Skrivbib
  Det norske Skrivesenters oversigt over skriveforskning. Databasen er åben for alle, som interesserer sig for eller arbejder med skrivning og skriveundervisning.

  Skrivesenteret. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
  Skrivesenteret i Trondheim samler, skaber og spreder viden om skrivning med det overordnede mål at styrke børn, unge og voksnes skrivekompetence. Centeret arbejder tværfagligt med skrivning, som ses som en grundlæggende færdighed i forskellige fag og på forskellige uddannelsesniveauer.

  Undervisningsministeriet
  Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov. Dette projekt, Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov, er lavet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet i samarbejde med professionshøjskolerne UCC, VIA UC & UC SYD samt Undervisningsministeriet, og her sættes fokus på principper for undervisningsdifferentiering, og hvordan disse kan implementeres i grundskolen. Der er i denne forbindelse udviklet seks eksemplariske undervisningsforløb til 5. klasse i dansk og matematik. Undervisningsforløbene er beskrevet detaljeret, så det fremgår, hvad der skal arbejdes med i hver enkelt undervisningstime. Læs om projektet her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivning og skrivedidaktik