Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Tests - Individuelle prøver

Individuelle test er et redskab til at undersøge den enkelte elevs læsning og/eller stavning. Når en elev testes individuelt, skyldes det ofte en usikkerhed på, om eleven følger en almindelig læse-, skrive- og/eller staveudvikling. Testene bør derfor altid følges op af målrettede pædagogiske/didaktiske tiltag med fokus på at støtte elevens videre udvikling.

På denne side findes et overblik over en række test, der kan anvendes til individuel afdækning af elevers læsning og stavning. Her findes også test til afdækning af ordblindhed og i forhold til, hvordan læse- og skriveteknologi kan anvendes.

Under ”Test – gruppeprøver” findes desuden en række gruppeprøver, som også kan anvendes til individuel afdækning.

 • Litteratur

  Arnbak, E. & Borstrøm, I. (2007): Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi. Dansk Videnscenter for ordblindhed 
  Denne rapport og vejledning er et resultat et dysleksiprojekt, som Dansk Videncenter for Ordblindhed i samarbejde med Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm afsluttede i 2007. I rapporten findes et testbatteri samt en procedure til afgrænsning af dysleksi i begyndelsen af 3. klasse. Testen består af en gruppescreening, samt en individuel afdækning af de elever, man finder gennem gruppescreeningen. Det anbefales, at foretage en opfølgende testning i slutningen af 3. klasse. Hent rapporten her.

  Bruun, M. (2012): RIOO – et Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer - Hvad skal man vide om elevens stavning for at kunne opsættte ordforslagsprogrammer individuelt? Viden om Læsning, nummer 11, marts 2012
  I artiklen beskriver Minna Bruun, hvordan LæseTek i samarbejde med landets Ordblindeefterskoler har udviklet en staveprøve, der havde til hensigt at undersøge ordblinde elevers stavning udelukkende med henblik på at opsætte ordforslagsprogrammers korrektur eller alternative forslag individuelt. Læs artiklen her.

  Center for Læseforskning, Københavns Universitet og Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet, Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet 2018): Vejledning i ordblindetesten
  Vejledningen beskriver bevæggrunden for ordblindetesten samt dens indhold. Desuden er der retningslinjer for, hvordan testen kan aflæses og følges op samt praktisk information til testvejlederen om anvendelsen af testen. Vejledning opdateres løbende. Find vejledningen her.

  Elbro, C.: Test. Center for læseforskning, Københavns universitet
  Center for læseforskning, Københavns Universitet, har udviklet forskellige test, som er frit tilgængelige, men det kræver stor læsefaglig og specialpædagogisk indsigt at anvende testene og analysere resultaterne i forhold til standarderne.
  Eleverne kompetencer opgøres ift. percentiler. 10-percentilen svarer til de 10 %, der scorer lavest. 25 percentilen svarer til de 25 %, der scorer lavest. 50 % percentilen svarer til, hvad 50% scorer, og 75-percentilen svarer til, hvad 75% scorer. Scorer eleven over 75-percentilen, så svarer det til, at eleven scorer, som de elever i gruppen, der ligger blandt de 25 %, der scorer højest.

  Elbro, C. & Gellert, A. (2016): Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Center for Læseforskning, Københavns Universitet
  Projektrapporten beskriver en undersøgelse af dynamiske test i 0.–1. klasse. Sigtet med at anvende dynamisk testning er at afdække, hvor let en elev har ved at lære sig noget nyt inden for et bestemt område. Desuden skaber projektet datagrundlag for nogle mulige afgrænsninger af tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige vanskeligheder med ordafkodning i læsning. Undersøgelsen ligger til grund for Ordblinderisikotesten. Læs rapporten her.

  Elbro, C. & Gellert, A. (2016): Vejledning i ordblinderisikotesten. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 
  Vejledningen beskriver baggrunden for og anvendelsen af ordblinderisikotesten. Find vejledningen her.

  Elbro, C. & Poulsen, M. (2015): Hold i virkeligheden: statistik og evidens i uddannelse. Hans Reitzels Forlag
  Bogen giver en introduktion til, hvordan man kan forstå og anvende statistiske undersøgelser (herunder læsetest) i skole og uddannelse. Bogen anskuer emnet ud fra underviserens rolle og tager udgangspunkt i lærerens virkelighed, når hun skal vurdere test af sine elever og hold. Bogen er tænkt som en støtte til at læse originale artikler og rapporter med statistiske analyser.

  Gellert, A. S. (2017): Ordblinderisikotesten. Læsepædagogen, nr. 3, 2017, s. 9-14
  Artiklen indeholder en kort beskrivelse af baggrunden for og indholdet af Ordblinderisikotesten.

  Gellert, A. S. (2017): Dynamisk læsetest kan hjælpe børn i risiko for ordblindhed: Ny test kan med større sikkerhed end tidligere test udpege børnehaveklassebørn, som er i risiko for ordblindhed. Videnskab.dk. 
  Denne artikel indeholder en kort beskrivelse af indholdet af og baggrunden for udvikling af Ordblinderisikotesten. Læs artiklen her.

  Gellert, A. S. (2015): Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, Årg. 63, nr. 4, s. 4-7 
  Artiklen beskriver Anna Steenberg Gellert en dynamisk test af ordafkodning samt baggrunden for udviklingen af den. Målet med en dynamisk test er at undersøge, hvor let eller svært en elev har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder for på den måde at forudsige, om eleven er i risiko for at udvikle afkodningsvanskeligheder på længere sigt.

  Gellert, A. S. & Elbro, C. (2018): Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis af testresultater i 0. og 1. klasse. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 55 no. 3, 2018
  Artiklen fremlægger nogle hovedresultater fra en dansk langtidsundersøgelse med elever fra 0. til 2. klasse med henblik på at afprøve et testbatteri til tidlig identifikation af børn, der er i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder.

  Hagtvet, B. E., Frost, J. & Refsahl, V. (2016) (oversætter og bearbejder: Lis Pøhler): Intensiv læseundervisning på mellemtrinnet: en praksisnær fortælling om planlægning, gennemførelse og evaluering af tiltag for elever i læse- og skrivevanskeligheder. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen tager afsæt i et forskningsprojekt i den norske skole og beskriver eksemplarisk et undervisningstilbud til tre elever med dysleksi. I bogen beskrives teoriforståelse, kortlægning, udvikling og gennemførelse af tiltag, systematisering og tolkning af resultater samt evaluering.

  Jensen, B. S. (2013): E/læsetesten - vejledning. Hogrefe
  E/læsetesten afdækker og beskriver unges og voksnes funktionelle læsekompetencer ved læsning af sammenhængende hverdagstekster. Styrken af den funktionelle læsekompetence relateres til fire beskrevne kompetencetrin. E/læsetesten er primært rettet mod unge og voksne, som har eller kan forventes at have vanskeligt ved at leve op til de læsekrav, de møder i deres dagligdag, i skolen eller i et uddannelsesforløb.

  Leth Pedersen, A., Bønnerup, K. H.; Leth Jørgensen, L. & Mørch, M. (2016): Del 2 Udredning for dysleksi. I: Leth & Hjorth (red.): Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder - grundbog i lektiologisk pædagogik. Hans Reitzels Forlag, s. 107-190
  I denne Del 2 beskrives, hvordan man inden for den lektiologiske pædagogik kan tilrettelægge og gennemføre en udredning af skriftsprogsvanskeligheder/dysleksi, sådan at den kan danne grundlag for vejledning og indsats. Del 2 indeholder kapitlerne: Dysleksiudredning i en dansk kontekst. Dysleksiudredning i grundskolen og udredning af unge og voksne.

  Mausethagen, S., Prøitz, T. S. & Skedsmo, G. (2018): Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling. Fagbokforlaget
  Med udgangspunkt i forskningsprojektet PraDA (Practices of Data Use in Municipalities and schools) undersøges brugen af elevresultater i skolen. Dels hvordan resultaterne bruges i skole og kommuner, dels hvad den internationale forskning viser om brug af elevresultater i skolen.

  Mikkelsen, C. & Wessman, L. (2017): ULF – Udredning af Læseforståelse. Hogrefe
  ULF er et testmateriale, der er designet til at diagnosticere, om et barn har læseforståelsesvanskeligheder eller ej. ULF giver detaljeret viden om det enkelte barns styrker og svagheder inden for tre essentielle delfærdigheder i læseforståelse.

  Møller, H. L., Arnbak, E., Petersen, D. K.,  Poulsen, M., Juul, H. & Elbro, C. (2015): Den Tværgående Ordblindetest. Undervisningsministeriet og Center for læseforskning
  Den Tværgående Ordblindetest er en netbaseret test af ordblindhed til brug i hele uddannelsessystemet fra 3. klasse og opefter. Testen kan således både bruges til elever i grundskolen, i ungdomsuddannelser og til studerende op til lange videregående uddannelser.
  Testen er diagnosticerende og skal kun anvendes, når der er mistanke om ordblindhed. Det er en individuel test. Resultaterne gemmes i 15 år, sådan at testresultatet kan anvendes op gennem uddannelsesforløbet. Hvis en elev er fundet ordblind vha. testen, skal testen ikke gentages. Brugen af ordblindetesten kræver fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder, og man skal derfor registreres som testvejleder. Det er vigtigt, at testvejlederen læser testvejledningen til ordblindetesten grundigt igennem, inden vedkommende går i gang med at teste med ordblindetesten.
  Testen består af tre deltest: Find stavemåden, Find det der lyder som et ord og Basal ordforrådsprøve. De to første deltest undersøger testdeltagerens færdigheder med skriftens grundlæggende lydprincip (forbindelsen mellem bogstaver og lyd), mens den basale ordforrådsprøve tjekker, om deltageren har et tilstrækkeligt ordforråd på dansk til at løse Find det der lyder som et ord-opgaverne. Der findes en vejledning til testen, en teknisk rapport om testen og en testvejlederside. Der logges ind på selve testen med skolens eller testvejlederens Nem-id.

  Pedersen, A. L., Bønnerup, K. H., Jørgensen, L. L., Mørch, M. (2016): Del 2 Udredning for dysleksi. I: Leth & Hjorth (red.): Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder - grundbog i lektiologisk pædagogik. Hans Reitzels forlag, s. 107-190
  Del 2 indeholder en beskrivelse af, hvordan man inden for en lektiologisk pædagogik kan tilrettelægge og gennemføre en udredning af skriftsprogsvanskeligheder, sådan at det kan danne grundlag for efterfølgende vejledning og indsats.

  Petersen, D. K. & Nobelius, T. (2016): Det første år med ordblindetesten. Læsepædagogen, Årg. 64, nr. 1, s. 9-13
  Artiklen belyser to centrale problemstillinger med den nye ordblindetest: At lanceringen af ordblindetesten har ført til, at flere testes ordblinde, samt om ordblindtesten er velegnet til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. I artiklen beskrives, hvilke forbehold og overvejelser man må gøre sig ved anvendelse af testen.

  Petersen, D. K., Poulsen, M. Juul, H., Møller, H. L., Elbro, C. & Arnbak, E. (2015): Ordblindetesten - en tværgående test til afdækning af vanskeligheder med skriftens lydprincip. Læsepædagogen, Årg. 63, nr. 4 (2015), s. 8-12
  I artiklen præsenterer en gruppe læseforskere ordblindetesten, der blev lanceret i 2015. De beskriver baggrunden for at udvikle testen samt testens indhold i en kort og overskuelig form. Desuden beskriver de gennemførelsen, opgørelsen og opfølgningen af testen.

  Phillips, S. & Kelly, K. (2018): Assessment of Learners with Dyslexia-Type Difficulties. SAGE
  Denne bog henvender sig til lærere og andre professionelle, som ønsker at forbedre deres færdigheder til at identificere og vurdere børn og unge (4-18 år) i literacy- og numeracyvanskeligheder. Der er dog primært lagt vægt på literacyvanskeligheder, blandt andet fordi dette normalt er første tegn på dysleksi.

  Poulsen, M. & Elbro, C. (2019): Test, og hvad enhver læseunderviser bør vide om dem. Nationalt Videncenter for Læsning
  Denne artikel introducerer til formålet med testning og kvalitetskrav af test og testning. Man bør stille visse kvalitetskrav til formelle test, og samtidig kan man ikke forvente, at test er så informative, at de overflødiggør kvalificerede fagpersoner, men de kan til gengæld supplere lærerens faglige indtryk af eleven. Læs artiklen her.

  Pøhler, L. & Pøhler, T. (2009): Coaching i skriftsprog: til elever i skriftsprogsvanskeligheder. Dafolo
  Bogen er målrettet læreren, der i sin praksis beskæftiger sig med elever med og i skriftsprogsvanskeligheder. Bogens omdrejningspunkt er en dynamisk iagttagelsesmodel, der kan anvendes til at belyse elevens forudsætninger for skriftsprogsudvikling, samt tilrettelæggelsen af at coachingforløb, hvor eleven mødes både fagligt og personligt.

  Skovgård, M. & Eriksen, M. (2018): Ordblinderisikotesten i praksis. Læsepædagogen, nummer, 3, 66. årgang, juni 2018
  I artiklen beskrives, hvordan Roskilde Kommune gennem et pilotprojekt samt beskrivelse af et minimumsniveau og et anbefalet niveau med tanke på at implementere Ordblinderisikotesten har fundet frem til, at testen kan bruges til at kvalificere alle børns læseudvikling, også dem, der er nået langt. Med andre ord er det vigtigt, at læseundervisningen tidligt i skoleforløbet differentieres og tilpasses den enkelte elev. 

  Viden om Læsning, nr. 9. Test og evaluering af skriftsprog. Nationalt Videncenter for Læsning 
  Tidsskriftet har samlet en række artikler, der præsenterer og diskuterer området, f.eks. beskrivelser af evalueringen som en fortløbende proces, en introduktion til og eksempel på læsekonferencen som et evaluerende møde til præsentationer af konkrete test- og evalueringsmaterialer. Læs tidsskriftet her.

 • Prøver og test

  Arnbak, E. & Borstrøm, I. (2007): Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi. Dansk Videnscenter for ordblindhed
  Testen består af en screeningstest og en opfølgende individuel afdækning. Det anbefales, at den foretages ved starten af 3. klasse (evt. i slutningen af 2. klasse) og igen i slutningen af 3. klasse. Hvis eleven scorer max. 8 rigtige i denne test, foretages en individuel afdækning af elevens læseprofil. Ud fra denne læseprofil planlægges en særligt tilrettelagt undervisning, der tilgodeser elevens individuelle behov. Den individuelle afdækning består af en fonologisk test med 30 fonologisk subtraktionsopgaver, en højtlæsningstest med 40 ord på 2-5 bogstaver og en højtlæsningstest med 40 nonord på 2-5 bogstaver. Find testen her.

  Bruun, M. (2012): RIOO. LæseTek, Center for Specialundervisning, CSU Holbæk
  Test med fokus på anvendelsen af læse- og skriveteknologier (LST). RIOO (Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogram) består af registreringsark og vejledning. Testen er velegnet til at vurdere, hvordan den personlige profil skal opsættes hos brugere af ordforslagsprogrammer som f.eks. CD Ord og VITAL. Det består af en enkelt diktat (udføres på papir), som danner grundlag for indstillinger af alternative ordforslag i programmerne. Find testen her.

  Dalgaard, K., Krogshøj, L., Lund, Y. & Otzen, E. (2004): Testbatteriet. Sprog- og hukommelsesprøver. Special-pædagogisk Forlag
  Testbatteriet består af en lærervejledning, et hæfte til notering og fire plancher med billeder. I lærervejledningen kan man læse om den teoretiske baggrund for materialets sammensætning af test. Materialet er afprøvet på 50 elever med og uden læsevanskeligheder fra 2.- 9. klasse. På baggrund af dette vises tre testprofiler på elever, der har læsevanskeligheder. Der findes en samlet oversigt over resultaterne fra afprøvningen i lærervejledningen. Der er udarbejdet standarder i forhold til elever i 3. og 5. klasse.
  Testen består af følgende delprøver:
  Hukommelsesprøver: Sætningsspændvidde, Verbal arbejdshukommelse, Billedhukommelsestest
  Sproglige prøver: Udtalekvalitet, Ordmobilisering, Ordkendskab, Overbegreber, Syntaks, Semantik
  Fonologiske prøver: Rim, Fonemgenkendelse, Fonologisk subtraktion, Spoonerisme
  Morfologiske prøver: Sammensætning og afledning, Bøjning
  Ordgenkendelse: Helordsgenkendelse, Grafisk ordgenkendelse, Fonologisk ordgenkendelse

  Daugaard, H. T., Elbro, C. & Gellert, A. S. (2009): Dynamisk ordblindetest, "DOT". Center for Læseforskning
  Testen og vejledningen er kun tilgængelig for landets voksenuddannelsescentre (VUC) og stilles til rådighed af Undervisningsministeriet. Læs mere om testen her.

  Elbro, C.: Elbros ordlister. Center for læseforskning, Københavns Universitet
  Testen afdækker elevens færdigheder i at læse almindelige ord og nonsensord. Der findes standarder for elever i 2.-3. kl., 4-5. kl., 7. kl., teenagere, voksne, ordblinde og ikke-ordblinde børn og voksne. Der kan her hentes information om selve testen og en vejledning til testen, ligesom selve testen findes her med standarder opgjort i percentiler. Find testen her.

  Elbro, C., Nielsen, I. & Petersen, D. K.: Find det der lyder som et ord. Center for læseforskning, Københavns Universitet
  Testen afdækker færdigheder i at udnytte skriftens lydprincip, dvs. færdigheder i at forbinde bogstaver med deres lyde. Testen består af 38 enkeltopgaver og tager 5 minutter. Testen kan anvendes fra 7. klasse som en gruppe- eller individuel prøve. Testen er oprindelige en del af testmaterialet DIAVOK. Der kan her hentes information om selve testen og en vejledning til testen, ligesom selve testen findes her med standarder. Find testen her.

  Frost, J. & Nielsen, J. C.: (2003/2015): IL-Basis. Hogrefe Psykologisk Forlag
  IL-Basis er udarbejdet med henblik på såvel gruppe (børnehaveklasse) som en individuel afdækning (læseniveau svarende til 1. – 2. klasse) og i forhold til børn i læse- og skrivevanskeligheder på andre klassetrin. Prøverne lægger op til en beskrivelse og vurdering af elevernes læseforudsætninger og læseudvikling. De individuelle prøver består af: 
  Sprog og bogstav bestående af noteringsark, analyse- og samtaleark og en mappe med opgavebrikker. Prøven kan hjælpe med at afdække områderne: tegne og skrive, forståelse af handlingsforløb, sammensatte ord, ordkendskab og ordforståelse, rimord, forlydsanalyse og reduktion, fonemsyntese og fonemanalyse, bogstavkendskab og bogstavskrivning.
  Tekst og ord 1 består af tre delprøver i forskellige sværhedsgrader: Ane og Bo (lix 5), Lars og Sille (lix 5) og Lis og Per (lix 6). Der er noteringsark til hvert læsehæfte, blok med kartonark til sætningsdannelse, analyse- og samtaleark og et hjælpeark.
  Tekst og ord 2 består af tre delprøver i forskellig sværhedsgrad: Mie og Sune (lix 7), Lone og Steen (Lix 8 ) og Ole og Sine (lix 9). Til hver delprøve er noteringsark, blok med kartonark til puslehistorie, analyse- og samtaleark og et hjælpeark.
  Til delprøverne findes en fælles vejledning og en fælles håndbog, som det er en forudsætning at prøvetageren har til sin rådighed og har sat sig ind i.

  Gellert, A. (2017): Ordblinderisikotesten. Undervisningsministeriet og Center for læseforskning
  Ordblinderisikotesten kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse – og allerhelst på alle tre tidspunkter. Der er udviklet en grundig vejledning til screeningen. Ordblinderisikotesten er en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Ordblinderisikotesten indeholder en dynamisk afkodningstest, som kan afdække en elev evne til at lære sig basale afkodningsfærdigheder og til at lære at anvende (nye) fonologiske strategier. Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere. Alle landets grundskoler har fået tilsendt direkte link og adgangskode til den hjemmeside, hvor testmaterialet kan downloades.

  Halleby, C., Kjær, K. & Norrbom, L. (2004): Diagnostisk Læse- og staveprøve. Hogrefe Psykologisk Forlag
  DL-prøverne belyser forskellige forhold i forbindelse med elevens læse- og skriveudvikling (læseniveau svarende til 1.- 4. klasse). DL-prøven kan anvendes til afdækning af en elevs overordnede strategier, arbejdsmåder og specifikke problemer i forbindelse med læsning og stavning. Ud fra elevens individuelle styrker og svagheder, peger prøven på, hvilken pædagogisk indsats eleven kan profitere af. Prøven kan desuden  fungere som et led i den løbende evaluering af denne undervisning. DL-prøverne er en videreudvikling af SUP-materialet og bygger desuden den teoretiske baggrund fra CHIPS. De er derfor velegnede til at indgå i en helhedsvurdering af børns kognitive færdigheder og udvikling.
  DL-prøven består af 10 forskellige delprøver: højtlæsning, afskrivning, orddeling og diktat. Der er 24 læsetekster fordelt på faglitterære og skønlitterære tekster og med lix 5 - 31. Prøverne opgøres såvel kvantitativt som kvalitativt og tegner en individuel og præcis læseprofil. Delprøverne omfatter afskrivning af tekst, bogstavkendskab, højtlæsning af tekst (2 versioner af 8 fiktionstekster lix 4,8 – 30,3 og 8 fagtekster lix 5,3 – 28,9), højtlæsning af 18 ord, højtlæsning af vrøvleord, fonemsyntese  og – analyse, stavning af 18 ord, orddeling, indsættelsesdiktat (18 ord) samt stillelæsning af tekster. Der er en fælles vejledning, pædagogisk analyseark, en elevmappe og noteringshæfter. Det forudsættes, at prøvetageren har vejledningen til sin rådighed og har sat sig ind i denne.

  Nielsen, J. C., Gamby, G., Møller, L. (2007): IL-Ungdom. Hogrefe Psykologisk Forlag
  IL-Ungdom er individuelle læseprøver målrettet unge, og de kan anvendes for at afdække unges læsekompetencer fra 7. klasse og op gennem ungdomsårene, det gælder også hvis eleven befinder sig i læse- og skrivevanskeligheder. Ved testning med IL-Ungdom kan anvendes til at afdække elevernes forudsætninger på områderne: forforståelse, lytteforståelse, fortolkende lytteforståelse, højtlæsning, bogstavelig og fortolkende forståelse af højtlæst tekst, læsning af enkeltord, nonsensord og fremmedord samt elevens læsevaner og læserselvvurdering. 
  IL-ungdom er et prøvemateriale til undersøgelse af unge i  læsevanskeligheder for bedre at kunne rådgive dem om, hvordan de kan forbedre deres læsekompetencer og  vejlede dem i forhold til valg af erhverv og/eller uddannelse. De kan anvendes fra 7. klasse, i erhvervsuddannelser, i gymnasiale uddannelser og på  voksenområdet. IL-ungdom kan også anvendes blandt læsere uden egentlige afkodningsvanskeligheder, men med forståelses- og fortolkningsproblemer. Materialet består af en vejledning til læreren, en række elevtekster, hvor 4 er skønlitterære og 4 er faglige tekster. Der er disse skønlitterære prøver: Brevet, lix 11, Den anden side, lix 16, Sin vægt værd, lix 22 og Afregning, lix 31. Desuden er der disse fagtekster: Om aber, lix 17, Om falke, lix 22, Om hekse, lix 27 og Jordskælv, lix 35. Til hver prøve er en læsetekst, ordlister, spørgsmål til en struktureret samtale om læsevaner og selvvurdering samt noteringsark og analyse- og samtaleark. Det forudsættes at prøvetageren har vejledningen til rådighed og har sat sig ind i denne.

  Nielsen, J. C., Gamby, G., Poulsen, A. og Søegaard, A. (1991): IL-prøverne
  Individuel Læseundersøgelse. 
  Hogrefe Psykologisk Forlag
  IL-prøverne kan afdække læse- og stavekompetencer hos elever i læse- og skrivevanskeligheder, eller for elever hvor der ønskes et nærmere indblik i elevernes læsekompetencer. Prøverne er velegnede fra slutningen af 3. klasse og fremover. IL-prøverne kan anvendes til at afdække elevens forudsætninger vedrørende lytteforståelse, forforståelse, forståelse ved højtlæst tekst, forståelse ved stillelæst tekst, læseindstilling, helhedsforståelse, læsemotivation, visuel stavning, auditiv stavning, læsning af vrøvleord, hastighed ved ordlæsning og sikkerhed ved ordlæsning.  
  Der er følgende individuelle prøver med hver deres elev hæfte: Peter (lix 10), Mette (lix 9), Sanne (lix 16), Jan (lix 16), Lotte (lix 22), Thomas (lix 22), Laila (lix 26) og Jacob (lix 26). Til hver prøve er der noteringsark, analyse- og samtaleark og læsehæfte med  IL-ordlister. Til prøverne findes en fælles vejledning og en fælles håndbog, som det er en forudsætning, at prøvetageren har til sin rådighed og har sat sig ind i.

  Nielsen, I. & Petersen, D. K.(1992): Find det der lyder som et ord. Center for Læseforskning, Københavns Universitet
  Testen afdækker færdigheder i at udnytte skriftens lydprincip, dvs. færdigheder i at forbinde bogstaver med deres lyde. Testen består af 38 enkeltopgaver og tager 5 minutter. Testen kan anvendes fra 7. klasse som en gruppe- eller individuel prøve. Find testen her.

  Petersen, D. K.: Fonologisk ordforrådsprøve. Center for Læseforskning, Københavns Universitet
  Testen afdækker elevens impressive ordforråd via elevens kendskab til hørte ord. Der er indarbejdet fonologiske distraktorer, og vanskeligheder med denne test kan tyde på, at eleven har usikre fonologiske repræsentationer. Denne test kan med fordel tages i kombination med Semantisk ordforrådsprøve og evt. Find det der lyder som et ord. Testen kan anvendes fra 7.–10. klasse som en gruppe- eller individuel prøve. Find testen her.

  Petersen, D. K.: Semantisk ordforrådsprøve. Center for Læseforskning, Københavns Universitet
  Testen afdækker elevens impressive ordforråd via elevens kendskab til hørte ord. I denne test indgår der semantiske distraktorer, og vanskeligheder med denne test kan tyde på, at eleven har et usikkert ordforråd. Testen kan anvendes fra 7.–10. klasse som en gruppe- eller individuel prøve – og gerne i kombination med Fonologisk ordforrådsprøve og evt. Find det der lyder som et ord. Find testen her

  Saabye, B. (2013): e/læsetesten. Hogrefe Psykologisk Forlag
  Ideen bag e-læsetesten er at give mulighed for at teste læseforståelsen hos unge og voksne, der anvender læse- og skriveteknologi (LST). Med e-læsetesten er det muligt at vurdere, i hvor høj grad LST kan understøtte utilstrækkelige konventionelle læsefærdigheder.Testen indeholder fire trin af forskellig sværhedsgrad. Testen bygger på læsning af dagligdags tekster og er digital og internetbaseret, idet det er muligt at anvende oplæsningsfunktionen under testningen. Den kan afvikles både som individuel test og som gruppetest. Resultatet genereres automatisk på Hogrefe Psykologisk Forlags skoleportal. I materialet findes en beskrivelse af baggrunden og udviklingen af testen samt administrationsprocedure og støtte til aflæsning og analyse af den. Testen vil især være relevant for overbygningselever, 10. klassecentre, ordblindeefterskoler, OBU, AVU, FVU, AMU og EUD.

  Undervisningsministeriet: Ordblinderisikotesten
  Ordblinderisikotesten kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse – og allerhelst på alle tre tidspunkter. Der er udviklet en grundig vejledning til screeningen. Ordblinderisikotesten er en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Ordblinderisikotesten indeholder en dynamisk afkodningstest, som kan afdække en elevs evne til at lære sig basale afkodningsfærdigheder og til at lære at anvende (nye) fonologiske strategier. Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere. Alle landets grundskoler har fået tilsendt direkte link og adgangskode til den hjemmeside, hvor testmaterialet kan downloades. Find testen her.

  Undervisningsministeriet: Den Tværgående Ordblindetest 
  Den Tværgående Ordblindetest er en netbaseret test af ordblindhed til brug i hele uddannelsessystemet fra 3. klasse og opefter. Testen kan således både bruges til elever i grundskolen, i ungdomsuddannelser og til studerende op til lange videregående uddannelser. Testen er diagnosticerende og skal kun anvendes, når der er mistanke om ordblindhed. Det er en individuel test. Resultaterne gemmes i 15 år, sådan at testresultatet kan anvendes op gennem uddannelsesforløbet. Hvis en elev er fundet ordblind vha. testen, skal testen ikke gentages.
  Brugen af ordblindetesten kræver fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder, og man skal derfor registreres som testvejleder. Det er vigtigt, at testvejlederen læser testvejledningen til ordblindetesten grundigt igennem, inden vedkommende går i gang med at teste med ordblindetesten.
  Testen består af tre deltest: Find stavemåden, Find det der lyder som et ord og Basal ordforrådsprøve. De to første deltest undersøger testdeltagerens færdigheder med skriftens grundlæggende lydprincip (forbindelsen mellem bogstaver og lyd), mens den basale ordforrådsprøve tjekker, om deltageren har et tilstrækkeligt ordforråd på dansk til at løse Find det der lyder som et ord-opgaverne. Find testen her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tests - Individuelle prøver