Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Tests - Nationale tests og eksaminer i grundskolen

Fra foråret 2010 indføres obligatoriske nationale test i dansk/læsning i 2., 4., 6. og 8. klassetrin. Testene er it-baserede, og resultatopgørelsen foregår elektronisk. Når klassen har gennemført testen, får læreren en rapport om klassens resultat, en rapport om den enkelte elevs resultat samt informationsark til forældrene med oplysninger om deres barns resultat. Der gives tilbagemeldinger i forhold til testens tre profilområder: Sprogforståelse, Afkodning og
Tekstforståelse.

Opgaverne inden for profilområdet Sprogforståelse vil dels bestå af opgaver i forståelse af konkrete ord, dels forståelse af faste vendinger. Opgaverne er udformet som multiple choice med 4-5 svarmuligheder i hver opgave.
Opgaverne inden for profilområdet Afkodning vil dels bestå af opgaver i læsning af enkeltord; disse opgaver er udformet som multiple choice, hvor eleven enten skal se et billede og udpege det rigtige ord blandt 4-5 mulige, eller også skal eleven læse ordet og udpege det rigtige billede blandt 4-5 mulige, dels vil eleven møde ordkædeopgaver; her præsenteres eleven for en ordkæde bestående af tre ord, der ikke er adskilt af mellemrum. Eleven skal med klik på musen markere, hvor ordkæden skal deles, så der dannes tre ord.
Opgaverne inden for profilområdet Tekstforståelse vil enten bestå af en tekst med et spørgsmål, som besvares som multiple choice med 4-5 svarmuligheder i hver opgave, eller af et tekststykke, hvori der er indsat et antal parenteser, hvor eleven skal vælge det ord blandt fire mulige, der passer bedst ind i tekstsammenhængen.
Testene er obligatoriske – dvs. alle elever på de pågældende klassetrin skal gennemføre testene i perioden 1. februar – 30. april. Eleverne, der anvender hjælpemidler i dagligdagen, skal have mulighed for at anvende disse ved afvikling af testen. For ganske få elever vil det være mere hensigtsmæssigt at fritage eleverne for deltagelse i testen. Elevernes udbytte af undervisningen i faget skal i disse tilfælde evalueres på anden vis.

 • Litteratur

  Andreasen, K. E. (2019): Nationale test set fra børneperspektiv. Nationalt Videncenter for Læsning
  Hverdagen for børn i danske skoler og daginstitutioner har udviklet sig i retning af en intensivering i brugen af færdighedstest. I denne artikel undersøger forsker Karen Egedal Andreasen, hvordan børn oplever at blive testet. Hvilken rolle spiller testoplevelser i forhold til børns udvikling, og hvilken betydning har test for, hvordan de oplever egne potentialer? Læs artiklen her.

  Holm-Larsen, S. & Plischewski, N. (2016): Prøvebekendtgørelsen med kommentarer. Dafolo
  Bogen henvender sig til alle, som er involveret i gennemførelse af folkeskolens 9. og 10. klasseprøver. Håndbogen kommenterer og præciserer alle paragraffer i den gældende bekendtgørelse, nr. 1132 af 25. august 2016, og den belyser muligheder og grænser for skolernes gennemførelse af prøverne i praksis, sådan at prøverne til enhver tid aflægges troværdigt.

  Mausethagen, S., Prøitz, T. S. & Skedsmo, G. (2018): Elevresultater. Mellom kontroll og utvikling. Fagbokforlaget
  Med udgangspunkt i forskningsprojektet PraDA (Practices of Data Use in Municipalities and schools) undersøges brugen af elevresultater i skolen. Dels hvordan resultaterne bruges i skole og kommuner, dels hvad den internationale forskning viser om brug af elevresultater i skolen.

  Nielsen, B. (2018): Dansk og den skriftlige prøve. Undervisning i at skrive sagtekster. Samfundslitteratur
  Bogen handler om undervisning med henblik på den skriftlige fremstilling i 9.-klasseprøven, altså elevernes kompetence til at fremstille tekster med en tydelig hensigt, og som passer til det medie og den situation, som eleverne skal forestille sig, at de skriver til.

  Nielsen, B. & Rytter, C. (2018): Dansk og den mundtlige prøve. Undervisning i at undersøge og tale om tekster. Samfundslitteratur
  Bogen handler om undervisning med henblik på den mundtlige prøve i dansk, nemlig elevens kompetence til at undersøge tekster og deres kontekst og elevens kompetence til at formidle det, de har fundet frem til om en tekst, og indgå i dialog om teksten.

  Plischewski, N. (2017): Samlede bestemmelser vedrørende 8.-9.-10. klasse. Om undervisningen og folkeskolens prøver. Dafolo
  Samlede bestemmelser vedrørende 8.-9.-10. klasse foreligger hermed i 28. udgave og omfatter de helt nye og aktuelle bestemmelser vedrørende undervisning og prøver i folkeskolen og andre skoleformer. Formålet med bogen er, at skoler, der fører elever op til folkeskolens prøver, kan have alle nødvendige oplysninger til rådighed for at kunne gennemføre undervisning og prøver uden problemer og i overensstemmelse med gældende regler på området for grundskolen. 

  Pøhler, L. (2019): Læseguiden – en guide til den særligt tilrettelagte undervisning. Akademisk Forlag
  Læseguiden giver læreren ideer og metoder til at medtænke elevkompetencer i sin tilrettelæggelse af læse- og skriveundervisningen. Med udgangspunkt i ti elever fra forskellige klassetrin bliver resultater fra de nationale test sammenholdt med iagttagelser fra den daglige undervisning.

 • Vejledninger

  Undervisningsministeriets vejledninger til udførelse af nationale test
  På denne side findes de samlede vejledninger og vejledningsmateriale, som kan give inspiration til anvendelsen af nationale test.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tests - Nationale tests og eksaminer i grundskolen