Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882, att. sted 2210
CVR 30891732

Viden og værktøjer

Tidlig literacy

Uddannelse er efterhånden blevet et af de mest hyppige begreber i nutidens samfund, og med en vision om 'livslang læring' bliver dette kun forstærket. Børn skal bruge længere tid på skolen for at få bedst muligt outcome af undervisningen, og samtidig skal det enkelte barns læreproces understøttes.

Men hvor starter udviklingen egentlig, og hvor tidligt skal der sættes ind i børns læring for at maksimere udbyttet af læring og fremtidens uddannelse? Vi har længe hørt om, hvorledes forældre skal understøtte barnets læringsmiljø ved hjemmelæsning og lektiehjælp, men nu er vi nået helt ned til dagtilbuddenes rolle i barnets udvikling.

På denne side er det muligt at blive introduceret til begrebet tidlig literacy og betydningen af dette indsatsområde. Der er samlet en række forskere og forfattere, der har udformet viden på området og givet deres bud på en optimal fremtid.

Målet er at skabe fokus på de tidlige læreprocesser og finde frem til muligheder, der giver pote i det senere voksenliv.

 • Film & Podcasts

  Aarhus Kommune: Read - sammen om læsning
  Til READ-projektet er der lavet film med inspiration til, hvordan forældre kan læse med deres børn. Filmen er findes på flere sprog. Find filmene her.

  Københavns Biblioteker: Projekt Sprogporten
  Københavns Kommune har gennem årene 2008-2010 understøttet læselyst, sprogstimulering og muligheden for aktivt medborgerskab hos kommunens børn og forældre. Denne projektgruppe har udarbejdet en film, som giver indblik i projektets metoder og positive effekter. Se filmen her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2017): Lene Basse om samtalens betydning i indskolingen. Nationalt Videncenter for Læsning 
  Lektor Lena Basse fra Professionshøjskolen Absalon fortæller om samtalens betydning for det pædagogiske arbejde med literacy i indskolingen. Podcasten er optaget i forbindelse med Lena Basses artikelbidrag ’Det er ligesom tal, bare med bogstaver’ til tidsskriftet ’Viden om Literacy’, nr. 22, der udkom i september 2017. Hør podcasten her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): Camilla Find fortæller om tidlig læseindsats. Nationalt Videncenter for Læsning 
  Podcast om en indsats for at styrke elevernes læsetræning allerede i 0. klasse på Valby Skole. De elever, der scorede lavt i de lydlige kompetencer i skolens første sprogvurdering, blev tilbudt ekstra læsetræning. Det særlige ved læsetræningen var, at den indbefattede et læringsspil – i form af en læseapp – og at forældrene skulle træne med deres børn derhjemme. Hør podcasten her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): Dialogen i hverdagen i dagtilbuddet. Nationalt Videncenter for Læsning
  Ann Mari Ulnits Lieberkind er pædagog i Fredensborg Kommune. Her arbejder hun med sprog i såvel aktiviteter som i hverdagens rutiner. I denne film fortæller hun om sprogarbejdet i form af dialog i hverdagen. Se filmen her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): Kommentar til artiklen: Hvad er literacy i den tidlige barndom? Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne film kommenterer Anders Skriver Jensen, ph.d. og lektor på Professionshøjskolen KP, artiklen "Hvad er literacy i den tidlige barndom" af Catherine Snow. Se filmen her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): Speeddrawing om literacy. Nationalt Videncenter for Læsning
  Nationalt Videncenter for Læsning har omsat sprogforskeren Catherine Snows artikel "Hvad er literacy i den tidlige barndom?" til en speeddrawing, der nok forenkler forståelserne, men også giver et overblik og et fint indblik i literacybegrebet. Se filmen her.

  Nationalt Videncenter for Læsning (2018): Sproglige aktiviteter i dagtilbud. Nationalt Videncenter for Læsning
  Ann Mari Ulnits Lieberkind er pædagog i Fredensborg Kommune. Her arbejder hun med sprog i såvel aktiviteter som i hverdagens rutiner. I denne film fortæller hun om sprogarbejdet i forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Se filmen her.

 • Litteratur

  Alfheim, I., Fodstad, C. D., Munch, C. B. Ø. & Semundseth, M. (2018): Språklæring det siste året i barnehagen. Universitetsforlaget
  Bogen er en videnskabelig antologi om sproglæring i det sidste år af børnehaven, og forfatterne belyser de ældste børnehavebørns sprogmiljø, både i et her-og-nu-perspektiv og med henblik på overgang til skolen. I antologien analyseres og drøftes empiri fra både børns frie leg, hverdagssamtaler og aktiviteter, som er planlagt og ledet af voksne i børnehaven.

  Andersen, K. V. (2018): Den blå elefant skal ud at køre – og andre ideer til et sprogligt fokus i dagtilbud. Nationalt Videncenter for Læsning
  Kataloget samler og formidler gode ideer fra pædagoger til pædagoger til, hvordan man kan understøtte børn i dagtilbud i at blive aktive sprogbrugere. I kataloget kan man læse 25 eksempler på, hvordan pædagoger har arbejdet med sprog i forbindelse med projektet Pædagoger på sprogvisit. Download kataloget her.

  Avenstrup, K. & Hudecek, S. (2018): Sammen om barnets læringshistorie. Dafolo
  Barnets læringshistorie er et pædagogisk værktøj, der kan bruges til at organisere og gennemføre virkningsfuld dokumentation af barnets udvikling og læring. Bogen kommer med et konkret bud på, hvordan barnets læring og udvikling sættes i centrum for et meningsfuldt forældresamarbejde og styrkede læringsmiljøer i dagtilbud.

  Bjar, L. & Liberg, C. (2004): Børn udvikler deres sprog. Gyldendal
  Sammenfatter forskning indenfor børns sprogudvikling. Der gives et indblik i børns sprogudvikling fra fødslen til 10-års alderen om normal sprogudvikling, sprogforstyrrelse og læse-skrive-vanskeligheder samt andetsprogsindlæring. Der gives desuden eksempler på praksis.

  Bleses, D., Vach,, W., Wehberg, S., Faber, K. & Madsen, T. O. (2007): Tidlig kommunikativ udvikling. Center for Børnesprog / Syddansk Universitetsforlag
  Bogen er en brugervejledning og manual til undersøgelse af danske normalthørende og hørehæmmedes børns tidligste sprogtilegnelse i alderen 8-36 måneder. Desuden rummer bogen resultaterne fra en omfattende normeringsundersøgelse om tidlig sprogtilegnelse, som danner grundlag for den sprogvurdering, der tilbydes alle 3-årige børn. Dataindsamlingen hører til blandt verdens største på dette felt.

  Bogh, C. (2015): Sprog og literacy i dagtilbuddene – en praksisguide. Gyldendal 
  Denne bog handler om dagtilbuddenes sprogarbejde og sprogpædagogik.
  I bogens første del gives der ideer til 5 konkrete forløb til sprogarbejdet. Aktiviteterne kommer rundt om samtlige sprogpædagogiske mål og understøt­ter dermed det enkelte barns sprogtilegnelse og sprogudvikling. Aktiviteterne retter sig primært mod de 3-6 årige, men vil med justeringer kunne bruges med de ældste vuggestuebørn og de yngste skolebørn.
  Bogens anden del beskriver det teoretiske fundament og argumentationen for sprogarbejdet. 

  Boye, C. & Rasmussen, K. (2011): Små børns sprog og læsning – fra nul til syv år. Akademisk Forlag
  Bogen beskriver, hvordan voksne omkring barnet kan støtte barnets forudsætninger for at tilegne sig alsidige kommunikative færdigheder.

  Brouwer, C. E. (2019): Literacy og sprogstimulering i dagtilbud. Forskerklummen. Nationalt Videncenter for Læsning
  Ph.d. og lektor ved Syddansk Universitet Catherine E. (Rineke) Brouwer undersøger i denne forskerklumme, hvorvidt sprogstimulering er gavnligt i forhold til skolegang og læsning. I klummen kommer Brouwer ind på, hvordan sprogstimulering fokuserer på kompetencer, der forbereder til barnets skolegang, og hun diskuterer fremgangsmåder for sprogstimulering, som hun sammenligner med samtaler med børn. Læs artiklen her.

  Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag 
  De seneste års forskning viser, at der er tæt sammenhæng mellem børns meget tidlige sproglige udvikling og deres ordforråd samt tilegnelse af læsning og skrivning i skolen. Barnet skal støttes i dets sproglige udvikling, og denne bog er en praktisk guide til at støtte dit barn i denne proces, ud fra principperne i den nyeste forskning fra ind- og udland om sprogstimulering i hjemmet. 

  Bylander, H. I. & Krogh, T. K. (2013): Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv – hos børn, unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder. Dafolo
  Bogen er sammen med relevante filmklip på den tilhørende hjemmeside et praksisnært, forskningsforankret og interaktivt studiemateriale til praktikere og studerende. Her defineres ’hvad er sprog’, og hvad der ligger bag ’sprogtilegnelse i et interaktionistisk perspektiv’. Her sættes fokus på ’sprogvurdering i et inkluderende perspektiv’ og ’planlægning, målsætning og evaluering af sprog og leg’, ligesom der gives bud på, hvordan forældre kan inddrages. Tilhørende hjemmeside

  Christensen, M. V. & Østerbye, T. (2015). Projekt READ – sammen om læsning. Viden om Literacy, nr. 17, s. 78-83.
  Artiklen sammendrager resultaterne fra projektet READ, som undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre får støtte til læse- og sprogudviklende aktiviteter i hjemmet. Læs artiklen her.

  Clay, M. M. (2015): Becoming Literate - The Construction of Inner Control. The Marie Clay literacy Trust
  Denne bog undersøger, hvordan børn lærer at læse og skrive. Clay undersøger, hvilke processer og mønstre, der kan spores i børns læring og sætte dette i forbindelse til literacyudvikling.

  Clay, M. M. (2013): An observation survey of Early Literacy Achievement. The Marie Clay Literacy Trust
  Denne udgave laver systematiske observationer af unge børn, imens de lærer at læse og skrive. Observationerne laves med henblik på at vise, hvordan børn modtager læring.

  de López, K. J. (2013): De interpersonelle betingelser for den kommunikative udvikling og omvendt. Kognition og pædagogik nr. 90 – Sprog og relationer
  Denne artikel tager afsæt i en udviklingspsykologisk forståelse af barnets vej ind i det kommunikative univers. Menneskets synes at være født med særlige egenskaber, der muliggør sproglig udvikling, og kobler dette til nødvendigheden af, at disse egenskaber for alvor udfoldes, når det lille barn får mulighed for at være en aktiv aktør i et socialt og kulturelt fællesskab.

  Fernald, A., Marchman, V. A. & Weisleder, A. (2013). SES differences in language processing skill and vocabulary are evident at 18 months. Developmental Science, nr. 16, s. 234–248
  Studie af sammenhæng mellem sproglige færdigheder hos børn og familiers socioøkonomiske status. Det peger på, at er signifikant forskel på børns sproglige færdigheder afhængigt af, om de er fra familier med høj eller lav socioøkonomisk status.

  Friis, K. & Østergren-Olsen, D. (2016): Literacy og læringsmål - i dagtilbud og børnehaveklasse. Dafolo 
  Bogen forsøger at koble literacybegrebet med læringsmål, så der kan skabes en god pædagogisk praksis til fordel for alle børn. I bogens kapitler giver forskere og praktikere bud på, hvordan literacy kan forstås og praktiseres.

  Friis, K. & Østergren-Olsen, D. (2017): Literacy og læringsmål i indskolingen. Dafolo
  Denne bog introducerer og diskuterer literacy-begrebet dels generelt, dels i tilknytning til undervisningen i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Der sættes fokus på elevernes deltagelsesformer og -muligheder og på tilrettelæggelse af engagerende og udfordrende læringsmiljøer, i hvilke eleverne kan være betydningsskabende og aktive i deres læring.

  Frønes, M. H. (2019): Den observerende barnehagelæreren. Fagbokforlaget
  Den observerende barnehagelæreren handler om observationsbegrebet, og hvad det kan betyde for pædagogens professionelle praksis. Forfatteren ønsker at give svar på, hvad det indebærer at være observatør, hvilke metoder der er de rigtige at bruge i bestemte sammenhænge, og hvad det er børnehavepædagogen efterfølgende må reflektere over?

  Gjems, L. (2018): Barns tilegnelse av tidlig litterasitet i barnehagen i forbindelse med samtaler, lek og lesing. Viden om Literacy nr. 23
  Artiklen indleder med en præsentation af tidlig literacy, fortsætter med at præsentere børns tidlige læring af ord i samspil og samtale med voksne og videre til at præsentere højtlæsning som en central aktivitet i børnehaven til at fremme sprogtilegnelse og tidlig literacy. Forfatteren præsenterer også leg som en vigtig arena for børns udvikling af symbolske repræsentationer, og til sidst peger Gjems på centrale udfordringer i arbejdet med børnehavebørns sprogtilegnelse og tidlig literacy.

  Gregersen, A. S. (red.) (2017): Tidlig sprogstart i skolen. Samfundslitteratur
  Bogen handler om undervisning og undervisningstilrettelæggelse, -gennemførelse og -evaluering i engelsk, fransk og tysk. Bogen fokuserer på fransk og tysk som det 2. obligatoriske fremmedsprog i folkeskolen og har den sprogpædagogiske tanke, at alle elever bygger sproglige og kulturelle færdigheder oven på den viden og de kompetencer, som de allerede har. Hensigten med bogen er at give sproglærere på tværs af uddannelsestrin samt lærerstuderende redskaber og handleanvisninger med afsæt i en flersproget og flerkulturel pædagogik og didaktik.

  Gjems, L. (2010): At samtale sig til viden – sociokulturelle teorier om børns læring om og gennem sprog og samtale. Dafolo
  Ud fra teorier om sprog og læring fokuserer forfatteren på, hvordan nære samtaler mellem barn og professionelle voksne har betydning for barnets sproglige og kognitive læring og udvikling.

  Hagtvet, B. (2004): Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Alinea
  Bogen er delt op i en teoretisk og praktisk orienteret del med mange praksisnære eksempler til illustrering af mange teorier om sproget og sprogtilegnelse. Kan anvendes som grundbog for pædagoger og også lærere med interesse for feltet. Barnets tilegnelse af skriftsproglige kompetencer belyses stærkt – men også mange andre sproglige færdigheder belyses teoretisk og praktisk.

  Hansen, O. H. (2013): Sprogets sociale forankring – at blive til som et menneske. Kognition og pædagogik nr. 90 – Sprog og relationer
  Denne artikel tager udgangspunkt i menneskets genetiske prædisposition for at kunne agere socialt og emotionelt. Delt intentionalitet skal ses som afgørende for barnets udvikling, hvor den mentale dimension og den sproglige dimension er uadskillelige og gensidigt understøtter hinanden.

  Harms, T., Clifford, R. M. & Cryer, D. (2015). Børnemiljøvurderingsskala. Hogrefe
  Det amerikanske forskningsbaserede børnemiljøvurderingsmateriale ECERS-3 er blevet oversat til dansk. Materialet er udviklet til vurdering af børnemiljø i dagtilbud. Det angiver konkrete skalaer til vurdering af plads, rutiner, sprog og literacy, læringsaktiviteter, interaktion og organisationsstruktur. Der angives en række specifikke kriterier for et godt sprog- og literacymiljø, der kan være til inspiration for literacystimulerende indsatser. Læs mere her.

  Høigård, A. (2013): Barns språkutvikling. 3. udgave. Universitetsforlaget
  Bogen giver en grundig indføring i, hvordan børn tilegner sig de mange delaspekter ved sprog og sprogbrug gennem dialog, fortælling og leg. Bogen viser stadierne i den tidlige læsning og skrivning og giver råd om, hvordan den voksne kan støtte og stimulere den både i børnehaven og skolen. Borgen er opdateret på nyere forskning.

  Jensen, A. S. & Hansen, O. H. (red.) (2016): Pædagogen, professoren, personligheden. Festskrift til Stig Broström. Dafolo
  I denne bog hyldes Stig Broström, og bogens forfatter beretter om, hvordan de mener han gennem årtier været med til at sætte dagsordenen for småbørnspædagogikken.

  Journal of Early Childhood Literacy, volume 15, November 4, 2015.
  Journal of Early Childhood Literacy er et internationalt tidsskrift med anmeldelser. Det blev grundlagt i 2001 og har siden været ledende inden for forskning af literacy i den tidlige barndom.
  I tidsskriftet lægger hovedfokusset på avisers undersøgelsesproblemer beslægtet med naturen, funktionen og brugen af literacy in den tidlige barndom. Udgivelsen er tilgængelig på hjemmesiden.

  Jørgensen, H. H. (2015): Sprog - som værktøj og legetøj. Hans Reitzels Forlag 
  Sprog som værktøj og legetøj viser hvordan nuanceret sprogbrug og komplekse kommunikationsstrategier er nødvendige redskaber for moderne børn og unge og vigtige medspillere i deres alsidige udvikling, trivsel og dannelse. Bogen er specielt egnet til pædagogstuderende samt alle andre med interesse i børn og unges udvikling af sprog. Læs om børns fortælleudvikling, kropssprog og moderne sprogfilosofi. Læs om hvordan man kan sprogstimulere, om løgn og skrøner, eller om hvordan sprog kan være legetøj og værktøj.

  Karmiloff-Smith, A. & Karmiloff, K. (2002): Barnets veje til sprog. Socialpædagogisk bibliotek
  Målgruppen er studerende, pædagoger og lærere samt andre med interesse for de forskellige aspekter af den sproglige udvikling. Bygger på ny forskning om barnets sprogtilegnelse – også inden fødslen.

  Kjøge, G. & Flarup, B. (illustrationer) (2018): Hit med sproget. Special-pædagogisk forlag
  Hit med sproget er en foldebog til forældre og deres babyer i 0-1-års alderen. Den ene side af bogen indeholder billeder af Hit med lydens vokaldyr, hvor børnene kan snakke om dyrene med deres forældre. Den anden side af bogen giver en række råd og vejledninger til, hvad barnet kan, når det er 0-3 måneder, 3-6 måneder, 6-9 måneder og 9-12 måneder.

  KL (2016): Inspiration til at udvikle kvaliteten af dagtilbud – fra politisk vision til pædagogisk praksis
  Materialets formål er at dele viden på tværs af kommuner og fastholde fokus på, hvordan arbejdet med kvalitet i dagtilbud kan understøttes af politikere, forvaltning og ledere.

  Kornerup, I. (2018): Tidlig literacy og den styrkede læreplan i dagtilbud. Forskerklummen. Nationalt Videncenter for Læsning
  I denne forskerklumme refererer Ida Kornerup til den norske forsker Liv Gjems' arbejde med literacy for at diskutere og forstå, hvordan vi bedst kan arbejde med tidlig literacy i dagtilbud. Læs artiklen her.

  Korsgaard, K. (2016): Læs og skriv med små børn – en guide til pædagoger. Dafolo
  Bogen beskriver, hvordan børns tidlige skriftsprog (det at læse og skrive) bør være en lige så selvfølgelig og stor del af dagplejens, vuggestuens og børnehavens domæne som opmærksomheden på børns udvikling af talesproget.

  Knudsen, M. K. (2018): Grib skriften! I dagtilbuddets børnefællesskaber. Dafolo
  Forfatteren ønsker at give et teoretisk og praktisk fundament til at understøtte og facilitere børns uformelle skriftaktiviteter for på den måde at trække pædagogikken væk fra formel undervisning med fokus på at træne enkelte sproglige færdigheder med børnene. Bogen indeholder værktøjer og konkrete forslag til indretning og facilitering af gode literacy-miljøer, der kan bruges i arbejdet med børns tegnbrug.

  Kristensen, I. S. & Wiwe, A. (red.) (2013): Tidlig skrift i æblehaven. VIAUC, Holstebro kommune & BUPL
  Dette projekt sætter fokus på tidlig skrift som fundament for barnets tilegnelse af konventionel læsning og skrift. Her fokuseres på literacy med reference til Carina Fast’ forskning, samtidig med at bogen giver rig inspiration til dagtilbuddets arbejde.

  Lindhardt, B., Gregersen, L. & Andersen, M. W. (2012): MIO - Matematikken - Individet - Omgivelserne. Specialpædagogisk Forlag
  MIO er et observationsmateriale til en  tidlig indsats omkring matematisk opmærksomhed over for børn 2-5 år. Det er bygget op på samme måde som TRAS-materialet, men med fokus på børns matematiske virksomhed og sprog, så pædagogen kan se, hvilke pædagogiske praksisser, der er brug for til at støtte børnenes matematiske udvikling. Der er ikke fokus på formelle matematiske færdigheder, men på barnets evne til at anvende og forstå matematiske begreber i hverdagen – og dermed et naturligt perspektiv i børns literacyudvikling. Der findes vejledning og observationsark.

  Lorentzen, P. (2013): Kommunikation, sprog og social forståelse. Kognition og pædagogik nr. 90 – Sprog og relationer
  Denne artikel fokuserer på de risici, der er knyttet til sproglig udvikling. Her er det som udgangspunkt ikke omgivelsernes manglende eller svingende opmærksomhed, der er omdrejningspunktet, men derimod konsekvenser af, at nogle børn fødes med funktionsnedsættelser, som vanskeliggør sproglig udvikling.

  Madsbjerg, S. & Friis, K. (red.) (2012): Skrivelyst i børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogens kapitler er skrevet af forskere og erfarne praktikkere, og den formidler forskningsankret viden om og til pædagogisk praksis i børnehaven.

  Markussen-Brown, J. (2015). Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments. On the quality of Danish preschools, and pathways to improving it via professional development. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet
  Markussen-Brown viser i sin ph.d.-afhandling, at danske pædagoger er gode til socialt og understøttende arbejde, men skal blive bedre til at arbejde med børns sprogudvikling. Derfor mener Markussen-Brown, at der er behov for at udvikle pædagogernes praksis og uddannelse, så de bliver bedre rustet til at understøtte børns sproglige, før-skriftsproglige og kognitive udvikling. Dette kan ske ved at pædagogerne undervises heri på såvel grunduddannelsen som i efteruddannelsen. Det handler bl.a. om, at pædagogerne skal undervises i, hvordan man stiller åbne spørgsmål i stedet for lukkede. Altså spørgsmål, som udfordrer barnet til at formulere sig i længere sætninger og derfor stimulerer det sprogligt.

  Markussen-Brown, J. (2017): Barnets sprogtilegnelse og pædagogisk praksis. Turbine Akademisk
  Denne bog forsøger at guide læseren igennem barnets sproglige udvikling, fra spædbarn op i børnehaven. Bogens tese er, at gode sprogfærdigheder er vigtige for barnet og dets udvikling. Sproget betyder, at børnene kan indgå i fællesskaber og er i stand til at forklare deres meninger og tanker samt kan stille spørgsmål til omverden. Derfor er sprogstimulering og pædagogers rolle vigtige i de tidlige år.  

  Marquardsen, A. M. (red.) (2011): Sprogmiljøer i børnehøjde. Tværfaglig inspiration til arbejde med børns sprog. Dansk Psykologisk Forlag
  Bogen handler om udvikling af et stimulerende sprogmiljø for 0-6-årige børn, og den sætter fokus på sproglige oplevelser, hvor leg, nydelse og mening spiller de centrale roller. I bogen sammenkædes fortællinger om sprog i forskellige rum og sammenhænge, som indbyder til refleksion over egen praksis og inspirerer til udvikling og nytænkning i arbejdet med børns sprog og sprogudvikling i vuggestuer, børnehaver samt i dagplejen.

  Maas, J. F., Ehmig, S. C. & Seelmann, C. (red.) (2013). Prepare for Life! Raising Awareness for Early Literacy Education. Results and Implications of the International Conference of Experts. Stiftung Lesen
  Publikationen er en samling af artikler skrevet af folk fra hele verden. Læs f.eks. om ”Bogstart” i England som det danske bogstartsprojekt er inspireret af. Find publikationerne her.

  Neuman, S. B. & Dickinson, D. K. (2011): Handbook of Early Literacy Research - VOL 3. The Guilford Press
  Denne bog undersøger alle de faktorer der er med til at forme læring inde og udenfor klasselokalet – fra grundlæggende udviklingsprocesser til familie og sociokulturelle kontekster, pædagogiske strategier, undervisningsplan og policy issues.

  Paulsen, N. F. (red.) (2012): Didaktik og socialisering i dagtilbud og indskoling. CURSIV, nr. 10, 2012. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  Dette nummer af skriftserien CURSIV har fokus på det småbørnspædagogiske område, der internationalt betegnes ”Early Childhood Education and Care”, og som dækker området 0-8 år, dvs. både dagtilbud og indskoling. Denne og tidligere udgivelser af CURSIV ligger frit tilgængelige her.

  Reardon, D., Wilson, D. & Reed, D. (2018): Early years teaching & learning. 3rd edition. SAGE
  Omdrejningspunktet for denne bog er dagtilbudsområdet, og hvordan man kan udvikle gode pædagogiske rammer og praksisser for 0-6-årige børn. Der er fokus på pædagogers, forældres og andre omsorgspersoners rolle til at skabe legende, stimulerende og aktive oplevelser for at understøtte det enkelte barns tidlige udvikling og læring.

  Reutzel, D. R. (ed.) (2013): Handbook of research-based practice in early education. The Guilford Press
  Denne håndbog har fokus på den nyeste forskning inden for småbørnspædagogikken (engelsk: early childhood education). I bogen findes mange praktiske og brugbare forslag og vejledninger til pædagoger og lærere i deres arbejde for at skabe gode læringsmiljøer og implementere undervisningspraksisser ud fra evidensbaseret viden.

  Ringsmose, C. & Staffeldt, S. R. (2017): Rum og læring for de mindste – om at skabe gode læringsmiljøer i vuggestuen. Dafolo & Dansk Pædagogisk Forum
  Med bogen gives der inspiration til understøttelse af det pædagogiske grundlag i de fysiske rammer og til, hvordan der skabes sammenhæng mellem rummenes udformning, pædagogik og forskning. Bogen er rigt illustreret og giver konkrete eksempler på inspiration til at skabe fysiske rammer, der støtter de professionelle voksne i at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet til gavn for børn i vuggestuen.

  Salameh, E.-K., Bylander, H. I., Krogh, T. K. & Hedman, C. (2017): Børn med flere sprog. Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder. Dansk Psykologisk Forlag
  I bogen samles den nyeste viden på området inden for sprogudvikling hos børn med flere sprog, og der gives en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog. Bogen diskuterer forskellige tilgange til andetsprogspædagogik og indeholder casestudier fra både daginstitutioner og skoler. Logopæder, pædagoger. Lærer samt sprog- og læsevejledere er bogens målgruppe.

  Snow, C. (2018): Hvad er literacy i den tidlige barndom? Literacy.dk, Nationalt Videncenter for Læsning
  Hvad er tidlig literacy egentlig? Den amerikanske forsker Catherine Snow samler og diskuterer forskellige forståelser i sin artikel "Hvad er literacy i den tidlige barndom". Artiklen er oprindelig fra 2008, men findes nu i en dansk oversættelse. Læs artiklen her.

  Söderbergh, R. (2012): Hvordan kan arbejdet med nære og kære ord fremme skrivelysten i børnehaven? I Madsbjerg, S.; Friis, K. (2012): Skrivelyst i børnehaven, s. 97-106. Dansk Psykologisk Forlag
  På baggrund af sin lange forskningserfaring viser Söderbergh, hvordan barnets literacy kan stimuleres ved fx at arbejde med ordkort, som barnet kan knytte til sin verden.

  Söderbergh, R. (2011): Læse, skrive, tale. Barnet erobrer sproget. Akademisk Forlag
  I bogen formidler Söderbergh viden om, hvordan barnet erobrer det talte sprog fra sin tidligste barndom gennem samvær, samspil og samtale med talende mennesker. Der er tale om læring uden formel undervisning. Barnet kan på samme vis erobre det skrevne sprog fra sine tidligste år i samvær og samspil med talende, lyttende, læsende og skrivende mennesker.

  Thorsjö, A. (2000): Skrive- og læseglæde – en sag for småbørn. Skolestart, årgang 30, nr. 4
  Artiklen fokuserer på arbejdet med sproget i den svenske forskole (dagtilbud). Det undersøges bl.a. hvordan sproget påvirker identitetsdannelsen.

  Viden om Læsning, nr. 8. Tidlig skriftsprogstilegnelse. Nationalt Videncenter for Læsning
  Hvor tidligt i et barns liv begynder tilegnelsen af skriftsprog? Hvordan kan voksne i barnets verden støtte barnet i den tidlige skriftsprogstilegnelse – og fra hvornår i barnets liv? Det er centrale spørgsmål i dette temanummer af Viden om Læsning om tidlig skriftsprogstilegnelse. Flere af artiklerne i dette nummer af Viden om Læsning besvarer spørgsmålene ved at sige, at børnene allerede i dagtilbud og i hjemmet omgives af skriftsprog, og at skriftsproget er en så central del af dagens kultur, at det er lige så naturligt, at børn lærer at omgås skrift- som talesprog. Læs tidsskriftet her.

  Whitehurst, G. J. et al. (1988): Accelerating language development through picture book reading. Developmental Psychology , Nr. 24/4. 552- 559
  Studie om, hvordan forældre kan kvalificere læsning af billedbøger med deres yngste børn. Resultaterne viser, at via dialogisk læsning opnår børnene bedre udtale og anvender længere sætninger og færre et ords-sætninger.

 • Rapporter

  Basse, L., Sehested, C., & Larsen, M. E. (2008): Den levende bog: rapportering og evaluerende undersøgelse. Center for Børneslitteratur, DPU, Aarhus Universitet
  Rapport og evaluering af projektet Den levende bog, der har fokus på, at 3-4-årige børn møder mange bøger både i hjemmet og i daginstilbuddet. Hensigten er, at alle børn i projektet får gode læseoplevelser sammen med voksne, og at børnelitteratur bliver en selvstændig og betydningsfuld del af børns liv. Hent rapporten her.

  Bleses, D., Jensen, P., Nielsen, H. & Rathe, A. (2016): Indsats i vuggestuen kan styrke børns tidlige kompetencer. Aarhus Universitet og Rambøl
  Rapporten Leg og læring i vuggestuen beskriver et projekt med at styrke 0-2 åriges udvikling og læring i vuggestuen. Projektet, der blev gennemført i fem kommuner fra 2014 til 2016, havde fokus på tre udvalgte kompetencer hos børn: Tidlige sproglige og matematiske kompetencer samt ihærdighed, der defineres som evnen til at kunne dirigere sin opmærksomhed og regulere sine følelser og behov. Ifølge rapporten, kunne der ses et væsentligt læringsudbytte hos de medvirkende børn ift. Udvikling af ordforråd. Læs rapporten her.

  Developing Early Literacy – Report of The National Early Literacy Panelt: 2015
  Rapporten tager udgangspunkt i barnets tidlige vaner omkring literacy for at udvikle dets literacykompetencer gennem livetRapporten afdækker hvordan forholdet mellem tidlig udvikling resulterer i en øget literacytilegnelse, samt hvordan dette kan forbedre mulighederne for barnets senere læse-skrive-udvikling. Download på hjemmesiden.

  EVA (2015): Forskningskortlæggelse
  EVA har udgivet forsknings kortlæggelsen af 2013. Læs om forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2013.

  Hygum Espersen, H. (2016): Evaluering af samarbejdet i projekt Bogstart. En opsøgende biblioteksindsats over for familier med før-skolebørn i udsatte boligområder. KORA-publikation.
  Evaluering af projektet Bogstart, hvor biblioteker i 20 kommuner har foræret bogpakker til børnefamilier i udsatte boligområder. Til inspiration for forældre, så de får lyst til at læse med deres børn og inspiration til egnede titler. Evalueringen viser, at bibliotekarernes bogformidling sætter gang i børnefamiliernes højtlæsning. Download rapporten her.

  Knudsen, M. K. (2014). ”Skriftpraktik i daginstitutionen – børns tegnbrug i daginstitutionens hverdag”. Syddansk universitet
  Pædagog og cand.mag. Maria Kolind Knudsen har i sit afsluttende speciale undersøgt hvordan og hvorfor børn selv italesætter, kommunikerer og leger med skriftsproget samt hvordan daginstitutionskonteksten påvirker dette. Rapporten omhandler børnenes tegnbrug, og hvad dette brede perspektiv på tegnbrug, kan bidrage med til den pædagogiske praksis. Læs artiklen her.

  KORA (2016): Dokumentation i daginstitutioner giver mening for ansatte. 
  Denne rapport er udarbejdet af KORA, og viser, hvordan de ellers udskældte dokumentationsformer, nu giver positivt afkast. Rapporten kortlægger, hvordan de forskellige krav til dokumentation og registreringer er meningsfulde for de ansatte, og medhjælper til at løfte den pædagogiske kvalitet. Men rapporten viser også, at det tager tid, og giver den fagprofessionelle i pædagogiske dilemmaer i hverdagen. Hent rapporten her.

  Nielsen, T. K. (2014): Styrkelse af børns skriftsprog. Et brobygningsprojekt mellem hjem, børnehave og indskoling. PD Afgangsprojekt VIA UC
  I sit projekt undersøges, hvordan skolens læsevejleder være med til at kvalificere børnenes skriftsproglige kompetencer i et sammenhængende forløb fra børnehaven og videre op i indskolingen. Det sker på baggrund af tidlig identifikation af børnenes sproglige færdigheder for at skabe kontinuitet og progression i elevernes fremtidige læse- og skriveudvikling og herved forebygge senere skriftsproglige vanskeligheder. Ud fra undersøgelsen gives forslag til pædagogiske praksisser, som kan gavne børnenes literacy. Hent rapporten her.

  Læs også:
  Nielsen, T. K. (2016): Styrkelse af børns skriftsprog. Læsepædagogen nr. 3, 2016

  SFI (2015): Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund
  Rapporten er en forskningskortlæggelse omkring effektive metoder til at løfte literacykompetencer hos børn med svag socioøkonomisk baggrund. Her peges på intensiv undervisning i små grupper, struktureret samarbejde eleverne imellem og/eller metoder, der giver lærer og elev tydeligt indblik i, hvordan eleven udvikler sig fagligt. Download rapporten her.

  Taggart, B., Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P. & Siraj, I (2015): Effective pre-school, primary and secondary education project (EPPSE 3-16+).
  How pre-school influences children and young people's attainment and developmental outcomes over time. Research Brief. UCL Institute of Education, University College London, Birkbeck, University of London & University of OxfordDette forskningsprojekt undersøger kvaliteten af forskellige pædagogiske praksisser og peger på interventioner, som kan styrke alle børns literacy – uanset deres forældres socioøkonomiske baggrund. Her peges bl.a. på træk ved højkvalitets-dagtilbud. Download rapporten her.

 • Websites

  READ - sammen om læsning
  Projekthjemmeside for forskningsprojektet READ - sammen om læsning. I projekt er forældre til 1.500 aarhusianske elever i 2. og 3. klasse er blevet opfordret til at læse sammen med deres barn. Resultaterne viser at eleverne har haft en stor fremgang i deres læsning og skrivning.

  Trygfondens Børneforskningscenter
  Her formidles forskningsprojektet Vi lærer sprog for 0-2 årige i vuggestuen og dagplejen. Projektet handler om tidlig og systematisk sprogstimulering i børnehaven og søger positive effekter ved børns sprogtilegnelse. Formålet med Vi Lærer Sprog i vuggestuen og dagplejen er at udvikle og afprøve en målrettet og systematisk sprogindsats, som virker for 0-2-årige i vuggestue og dagpleje.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidlig literacy