Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Tidsskrift

Viden om Literacy

Nr. 35

Samarbejde om literacy på tværs

I dette temanummer sætter vi spot på, hvad der kendetegner tværprofessionelt samarbejde, når det handler om børns og elevers literacyudvikling. 

Læs om tidsskriftet
Nr. 34

Kritisk literacy i danskfaget

Tekster kan medskabe, fastholde, men også ombryde magtforhold. I Viden om Literacy nr. 34 sætter vi spot på, hvordan det kan foregå i danskundervisningen.

Læs om tidsskriftet
Nr. 33

Ordblindhed i skolen

Dette temanummer handler om ordblindhed i skolen med fokus på indsatser og virksomme praksisser omkring elever i ordblindevanskeligheder.

Læs om tidsskriftet
Nr. 32

Steder og tekster

Dette temanummer handler om steders potentiale for literacy: stedbaseret læsning som litteraturpædagogisk metode, stedet som potentiale i elevers skriveprocesser og i børns tidlige literacy-udvikling.

Læs om tidsskriftet
Nr. 31

Læselyst

Mange er optagede af at skabe læselyst, men hvad er læselyst egentlig? Hvorfor er den vigtig? Og hvordan kan den fremmes?

Læs om tidsskriftet
Nr. 30

Sproglig udvikling i matematik og naturfag

I dette temanummer sætter vi fokus på fagspecifik literacy i matematik og i skolens naturfaglige fag. Udgivelsen præsenterer en række konkrete greb til at udvikle elevers fagsprog i matematik og naturfag.

Læs om tidsskriftet
Nr. 29

Når undervisningen digitaliseres

Viden om Literacy nr. 29 tematiserer, hvordan digitalisering påvirker undervisning i læsning og skrivning. Et emne, der ikke er blevet mindre relevant med corona-epidemiens nedlukning af skoler og samfund.

Læs om tidsskriftet
Nr. 28

Spirende literacy

I dette temanummer af Viden om Literacy stiller vi spørgsmålet: Hvordan skaber man de bedste rammer for de yngste børns sproglige udvikling i vuggestue, børnehave og i overgangen mellem børnehave og 0. klasse?

Læs om tidsskriftet
Nr. 27

Grammatik i kontekst

Vi ved ikke meget om, hvad der foregår, når lærere og elever er sammen om grammatik i skolens sprogfag. Det råder vi nu bod på med et temanummer om grammatik i kontekst baseret på aktuel forskning.

Læs om tidsskriftet
Nr. 26

Perspektiver på læse- og skriveteknologi i klasseværelset

Læse- og skriveteknologier bruges af os alle, men for elever med og i skriftsprogsvanskeligheder er de særligt vigtige. Det er disse elever, der sættes fokus på i det nye nummer af Viden om Literacy.

Læs om tidsskriftet