Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Lolland skriver

I projektet Lolland skriver arbejder vi sammen med Lolland Kommune om kompetenceudvikling af lærere på mellemtrin og i udskoling. Målet er, at skrivning som læringsaktivitet får en styrket plads på tværs af fag, og at eleverne udvikler ordforråd, sikker faglig læsning, gode skrivevaner og mod på deltagelse i skole og uddannelse. 

Metodisk arbejder vi med workshops, observationer, sparring og fælles forberedelse i fag- og årgangsteams med udgangspunkt i lærernes ønsker og erfaringer. Det fælles arbejde med elevernes faglige læsning, skrivning og deltagelse forankres som blivende praksis i kommunes skoler også efter projektets udløb.

 • Om projektet

  Projektet Lolland skriver udvikler skrivedidaktiske kompetencer for alle lærere på udvalgte årgange på alle skoler i Lolland Kommune. Projektet fokuserer på flere områder inden for elevers læsning og skrivning i skolen:

  • Skrivedidaktik: Lærerne skal i samarbejde med videncenterets konsulenter udvikle undervisningen, så eleverne får mod på skrivning og får skrivetillid.

  • Ordforrådsudvikling og begrebsforståelse i skolens fag: Eleverne skal opleve sammenhæng mellem mundtligt ordforråd, læsning og skrivning.

  • Faglig læsning i alle fag: Eleverne skal gradvist tilegne sig strategier for, hvordan man går til svære fagtekster, så de bliver mere sikre i selvstændig læsning. Faglig læsning kobler sig til faglig skrivning i alle fag.

  • Differentiering og tekstmangfoldighed: Projektet vil have fokus på, hvordan både elever med læse- og skrivevanskeligheder, elever i mellemgruppen og elever med særligt gode læse- og skrivekompetencer kan understøttes fagligt i undervisningen. Eleverne skal opleve, at de alle har mulighed for at deltage og få udbytte af undervisningen.

  • Dannelse gennem tekstforståelse: Eleverne skal opleve, at de, med fagenes forskellige måder at begribe verden på, kan blive klogere og inspireret til selv at søge videre i uddannelsessystemet.

  Projektet bygger på, at det at beherske skriftsproget er en direkte vej til faglig læring i skolen og videre i uddannelse. Det er kernekompetencer, som det er helt nødvendigt at forbedre, for at eleverne kan deltage i skolens fag og tilegne sig færdigheder til at begå sig i samfundet.

  Lolland Kommune har gennem mange år haft et særligt fokus på læsning og skrivning og oplever gode resultater i indskolingen, men svigtende resultater ved indgangen til mellemtrinnet. Derfor retter projektet sig mod lærere på mellemtrinnet og følger en årgang fra 5. til 8. klasse – og de skiftende lærere undervejs.

  Lolland Kommune har gennem flere år samarbejdet med Nationalt Videnscenter for Læsning om aktiviteter for særligt de yngste børn og fortsætter nu det gode samarbejde på mellemtrin og i udskoling.

  Lolland skriver er et fire-årigt projekt (august 2021-juli 2025), der organiseres som en 2+2-model, hvor det vil være mellemtrinnets lærere (5. og 6. klasse), der er direkte involveret i de to første år, mens udskolingens lærere (7. og 8. klasse) er med de to sidste år.

 • Metode

  I projektet arbejdes der med skriveworkshops, skrivedidaktiske indsatser i alle fag, skriveskabeloner, skriveordre, modellering og respons.

  Projektet baserer sig på en kombination af velafprøvede praksisudviklende metoder. Det trækker på erfaringer fra aktionslæringsforløb og interventionsforskningen. Det er metoder, der grundlæggende styrker det deltagende lærerteams faglighed med fokus på bl.a. videndeling, fælles forberedelse, sparring til undervisning, observation, samtale og interview.

 • Projektdeltagere

  Lolland Kommunes skoleforvaltning

  Ca. 230 medarbejdere på otte skoler i Lolland Kommune

  Professionshøjskolen Absalon

  Nationalt Videncenter for Læsning

 • Projektkonsulenter

  Projektleder
  Peter Heller Lützen, specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  E-mail: petl@kp.dk
  Telefon: 4189 8598

  Projektkonsulent
  Bonnie Vittrup, lektor, Københavns Professionshøjskole
  E-mail: bovi@kp.dk

  Projektkonsulent
  Lise Overgaard Nielsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
  E-mail: lon@pha.dk

  Projektkonsulent
  Pernille Hargbøl Madsen, lektor, Professionshøjskolen Absalon
  E-mail: phm@pha.dk

 • Samtalekort til udvikling af skrivedidaktik

  I projektet er der udviklet seks samtalekort, der hver især præsenterer en konkret idé til en mindre skriveopgave i fagene. Målet med kortene er dels med meget simple greb at styrke elevernes fagsprog gennem skrivning, dels at tilbyde lærere helt konkrete didaktiske idéer at tale sammen om og udvikle på.

  Hent samtalekortene her.

 • Spil: Klassens skrivemiljø

  I projektet er der udviklet et spil, som danner ramme om en times udforskende samtale om klassens fysiske skrivemiljø. Spillet kan afdække, hvad man bruger klasselokalet til i forbindelse med elevernes skrivning og udvikling i fagene. Samtalen er rammesat i tre faser og munder ud i aftaler om konkrete tiltag i klassen.

  Hent Klassens skrivemiljø her.

 • Omtale af af projektet

  Folketidende (06.12.21). Elevers skrivning får et boost.
  Link: https://folketidende.dk/Lolland/Elevers-faerdigheder-i-skrivning-faar-et-boost/artikel/604943 

 • Film om skrivning i overgangen fra mellemtrin til udskoling

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lolland skriver