Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Projekter

Strukturerede tekstsamtaler

Målet med projektet var at afprøve to programmer, der skulle styrke tekstforståelsen og den sociale velfærd hos 13-16-årige danske, svenske og finske skoleelever med autisme eller udviklingsforstyrrelser.

Ved at gennemføre projektet med deltagelse af danske, svenske og finske elever med særlige behov var forventningen, at projektet komparativt kunne vurdere, om sproglige, kulturelle og skolepolitiske forskelle og traditioner også ville have indvirkning på elevernes mulighed for at lære.

 • Om projektet

  Projektet byggede på et svensk forskningsprojekt gennemført af Monica Reichenberg og Ingvar Lundberg.

  Disse havde haft gode erfaringer med at øge specialskoleelevers læseforståelse ved at benytte strukturerede tekstsamtaler i mindre grupper, hvor læreren var den styrende kraft.

  Eleverne kunne lære at blive bedre til at forstå de tekster, de læste, hvis de blev undervist i og fik lejlighed til at træne hensigtsmæssige strategier til dette. 

  I dette projekt deltog 13-17-årige elever med enten generelle indlæringsvanskeligheder eller autisme samt enkelte elever med begge diagnoser. I alt deltog 70 elever fra Danmark, Finland og Sverige i projektet. Desuden var der tilknyttet en kontrolgruppe på 40 elever. Projektet afprøvede to metoder til undervisning i tekstforståelse. Begge metoder bygger på principper fra den reciprokke undervisning. Den ene metode kaldes i projektet for Læserollemetoden, fordi eleverne via metoden lærer at indtage forskellige roller, når de læser teksten: forudsige, stille spørgsmål, afklare og opsummere. Den anden metode kaldes Stil-spørgsmål-metoden, fordi den sætter fokus på at udvikle elevernes forudsætninger for både at kunne besvare og stille spørgsmål til teksten på flere niveauer: finde konkrete informationer på linjen, kombinere informationer fra flere steder i teksten, inferere og reflektere.

  I projektet gennemførtes i en periode på ca. otte uger i alt 16 tekstsamtaler à cirka 20 minutters varighed i grupper bestående af ca. fire elever og en lærer.
  Elevernes udbytte af interventionerne blev målt med deltest fra LOGOS og yderligere dokumenteret via videooptagelser af nogle af tekstsamtalerne, interviews med lærere og analyse af lærerlogs fra forløbet.

  Projektet var forankret hos Nationalt Videncenter for Læsning – Professionshøjskolerne i Danmark, men blev udarbejdet i tæt samarbejde med Lärum, Förbundet De Utvecklingsstördas Väls Pedagogiska Utvecklingsenhet, i Finland og Aarhus Universitet,Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – Skoleforskningsprogrammet.

 • Om projektet på svenska

  Projektet “Strukturerade textsamtal” bygger på antagandet att elever med särskilda behov kan lära sig bli bättre på att förstå de texter de läser om de får lära sig ändamålsenliga strategier för textförståelse och träna sig i dessa strategier.

  Grundidén är också att denna inlärning kan äga rum via strukturerade samtal om texter i mindre grupper, där läraren är den styrande kraften.

  I detta projekt deltog 13–17-åriga elever med antingen utvecklingsstörning eller autism, och enstaka elever med bägge diagnoserna. Sammanlagt deltog 70 elever från Danmark, Finland och Sverige i projektet. Dessutom hade vi en kontrollgrupp på 40 elever.

  Projektet prövar två metoder för undervisning i textförståelse. Bägge metoderna bygger på principer från den reciproka undervisningen. Den ena metoden kallas i projektet för Läsrollmetoden, för att eleverna via metoden lär sig ta olika roller när de läser texten: förutsäga, ställa frågor, klargöra och sammanfatta. Den andra metoden kallas Ställa frågor-metoden, för att den har fokus på att utveckla elevernas förutsättningar att både kunna besvara och ställa frågor till texten på flera nivåer: finna konkret information på en given rad i texten, kombinera information från
  flera ställen i texten, dra slutsatser och reflektera.

  Under en period på åtta veckor genomfördes sammanlagt 16 textsamtal på cirka 20 minuter i grupper som bestod av i genomsnitt fyra elever och en lärare.

  Elevernas behållning av textsamtalen mättes med deltest från LOGOS och dokumenterades ytterligare med hjälp av videoinspelningar från några av textsamtalen, intervjuer med lärarna och lärarloggar.

 • Projektdeltagere
  • Ellebækskolen, Køge Kommune, Danmark
  • Frederiksgård Skole, Københavns Kommune, Danmark
  • Herfølge Skole, Køge Kommune, Danmark
  • Kasperskolen, Ballerup Kommune, Danmark
  • Kyrkostrands-Jungmans skola, Jakobstad, Finland
  • Zacharias Topeliusskolan, Helsingfors, Finland
  • Ljungenskolan, Vellinge, Sverige
  • Sofielundsskolan, Malmö, Sverige

  Professor Vibeke Hetmar, DPU AU, har hjulpet med at strukturere analysen af de mange timers videooptagelser.

  Lektor Dorthe Klint Pedersen, DPU AU, har hjulpet med at analysere de indsamlede læseprøveresultater og strukturere rapporten.

 • Projektkonsulenter
  Lis Pøhler
  Pædagogisk konsulent, MA
  lis.poehler@gmail.com

  Stod for gennemførelsen af projektet i Danmark og fungerede endvidere som projektleder.

  Dorthe Klint Petersen
  Lektor
  dkp@edu.au.dk

  Lektor Dorthe Klint Petersen (DPU) sikrede, at hele projektet var forskningsmæssigt forankret.

  Torben Pøhler
  Læsekonsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Køge Kommune
  torben.poehler@skolekom.dk

  Torben Pøhler var projektkonsulent for skolerne i Køge Kommune.

  Ulla Stina Åman
  Pedagogisk utvecklare
  ullastina.aman@larum.fi

  Ulla Stina Åman, Pedagogisk utvecklare/handledare, stod for gennemførelse af projektet i Sverige og Finland.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Strukturerede tekstsamtaler