Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Om os

Faggrupper og netværk

Til Nationalt Videncenter for Læsning er knyttet tre faglige grupper:

Styregruppen
Centerets interne faglige ledelse består foruden centerlederen, der har fagligt og administrativt ansvar, af centerets styregruppe.

Styregruppens medlemmer er:
Lis Madsen, Københavns Professionshøjskole
Sami Stephan Boutaiba, Absalon
Andreas Rasch, VIA UC 
Dorthe Kingo Thruelsen, UC Syd
Anders Nørgaard, UC Lillebælt
Peter Larsen, UCN

Kvalitetssikringsgruppen 
Kvalitetssikringsgruppens primære opgave er at kvalitetssikre centerets projekter og aktiviteter. Gruppen består af to repræsentanter fra professionshøjskolernes læsefaglige miljøer, to repræsentanter for universiteterne og to repræsentanter fra praksisfeltet.

Kvalitetssikringsgruppens medlemmer er:
Anne Vibeke Frank, læse- og tosprogskonsulent, Rebild Kommune (2024-2026)
Gitte Møldrup Frederiksen, ordblindekonsulent, Silkeborg Kommune (2022-2024)
Irene Salling Kristensen, lektor, VIA University College (2022-2024)
Martin Reng, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (2022-2024)
Kristine Kabel, lektor, DPU, Aarhus Universitet (2024-2026)
Laila Kjærbæk, lektor, Syddansk Universitet (2022-2024)

Download kvalitetssikringsgruppens kommissorium

Interessegruppe
Interessegruppen er sammensat med repræsentanter fra de literacyfaglige miljøer fra professionshøjskolerne, faglige foreninger og organisationer, fagblade, kommuner og ministerier. Gruppen mødes en gang årligt hos Nationalt Videncenter for Læsning til et informationsmøde, hvor alle orienteres om de nyeste projekter og tiltag, der aktuelt foregår. Deltagerne bidrager med input og inspiration til centerets indsatser og kommende projekter.

Interessegruppens medlemmer er:
Hanne Beermann, UCN, formand for den nationale faggruppe, dansk, LU
Kenneth Reinecke Hansen, KP, den nationale faggruppe, dansk, LU
Pernille Hargbøl Madsen, Professionshøjskolen Absalon, den nationale faggruppe, dansk, LU
Charlotte Christiansen, UC SYD, den nationale faggruppe, dansk, LU
Kathrin Boch, VIA UC, den nationale faggruppe, dansk, LU
Thomas Roed Heiden, lektor ved læreruddannelsen UCL
Kasper Moes Drevsholt, Pædagoguddannelsen UCN
Irene Salling Kristensen, Pædagoguddannelsen VIA
Anne Winther Jensen, Pædagoguddannelsen Absalon
Rikke Finderup, Pædagoguddannelsen UC SYD
Pernille Aisinger, journalist, Folkeskolen
Hanne Nissen Sabalic, formand, Læsekonsulenternes Landsforening, Vest
Anja Van Den Bosch, bestyrelsesmedlem, Læsekonsulenternes Landsforening
Rikke Lund Gade, Landsforeningen af Læsepædagoger, medlem af bestyrelsen
Kari Rune Jacobsen, skole- og dagtilbudschef i Hjørring Kommune
Gitte Skipper, leder af KCL, Aarhus
Daniela Cecchin, konsulent, BUPL
Thomas Jensen, uddannelsespolitisk konsulent i DLF
Trine Nobelius, STUK
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening

Netværk
Nationalt Videncenter for Læsning indgår i en række netværk inden for literacyområdet. Nedenfor kan du se hvilke.

 • Bibliotekernes Sprogspor

  De seks danske centralbiblioteker har med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen udviklet et nyt nationalt program, som  skal understøtte sprog og læsning hele vejen rundt om barnet med ressourcer og materialer – analoge såvel som digitale – til både familien og den professionelle. Den primære målgruppe er familier og dagtilbud med børn i alderen 0-7 år, sekundært bibliotekspersonale og deres samarbejdspartnere i arbejdet med at understøtte sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. I programmets advisory board sidder Katja Vilien fra Nationalt Videncenter for Læsning.
   Sprogsporet.dk kan man finde henvisninger til en række online tilbud og understøttende materialer til de koncepter, som er tilknyttet Sprogsporet.

 • Egmont Fondens følgegruppe om ordblindhed

  Følgegruppen består af organisationer og personer, der har en bred kontaktflade til ordblinde børn og unge. Følgegruppen bistår med faglig viden og er med til at rådgive Egmont Fonden i forhold til fokus og igangsættelse af aktiviteter vedr. ordblindhed. Følgegruppen er desuden med til at koordinere og skabe synergi mellem forskellige aktørers aktiviteter om ordblindhed. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Kirsten Friis deltager. 
  Læs mere om følgegruppen

 • Les i barnehagen

  Les i barnehagen er et Nordplus-finansieret netværk med fokus på litteratur og bøger i børnehaven. Deltagende institutioner: Høgskolen i Sør-Øst Norge (koordinerende institution), partnerinstitutioner i øvrigt: Mid Sweden University, Åbo Akademi, Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolen UCC og UC Absalon. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Charlotte Reusch.

 • Læsevejledernetværk

  I Nationalt Videncenter for Læsning har vi etableret et netværk for læsevejledere, da vi gerne vil give landets læsevejledere en fælles platform, hvor de kan få ny viden, udveksle erfaringer og diskutere problemstillinger. Noget, der sker via læsevejlederbreve, som udsendes via mail til alle i netværket, samt via en konference for læsevejledere, som centeret afholder i april eller maj måned. 

  Du kan læse de udsendte læsevejlederbreve her.

  Hvis du ønsker at være del af netværket, så kan du tilmelde dig gennem tilmeldingsformularen til centerets nyhedsbrev. Formularen finder du i højre side på forsiden af hjemmesiden. Er du ikke læsevejleder, men interesseret i at deltage i netværket, er du også meget velkommen til at tilmelde dig netværket. 

 • Netværk for dansk literacyforskning

  I øjeblikket består dette netværk af Jesper Bremholm (seniorforsker ved Nationalt Videncenter for Læsning, leder af netværket), Lene Storgaard Brok (docent ved KP) og Kristine Kabel (adjunkt ved DPU). Arbejdsgruppen sidder for en periode på to år.

 • Netværk for forskning i danskfagenes didaktik

  Netværk for forskning i danskfagenes didaktiks (DaDi) formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik, hvilket indebærer at skabe rammer for og bidrage til etablering af forskningsfeltet, vidensudvikling og vidensdeling. Fra Nationalt Videncenter for Læsning deltager Jesper Bremholm og Peter Heller Lützen.

 • Netværk for sprog og literacy på pædagoguddannelsen

  Netværk for sprog og literacy er dannet på tværs af landets professionshøjskoler og i samarbejde med Nationalt Videncenter for læsning. Det retter sig mod undervisere på pædagoguddannelsen og PD i Børns sprog og har til formål at styrke den faglige udveksling inden for feltet: Sprog og literacy, herunder også børnelitteratur og dansk som andetsprog.

  Netværket afholder ét møde om året. Hvis du er underviser på pædagoguddannelsen med interesse for sprog og literacy eller underviser på PD i børns sprog og ønsker at blive medlem af netværket, så tag kontakt til et af medlemmerne fra styregruppen:

  Malene Slott Nielsen, msni6@ucl.dk
  Marianne Eskebæk Larsen, mael@kp.dk
  Irene Salling, isk@via.dk

  Næste netværksmøde finder sted tirsdag den 13. august 2024.

 • Ordblindenetværket

  Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Ordblindenetværket drives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt af Styrelsen for It og Læring. Ordblindenetværket driver en hjemmeside og er repræsenteret på Danmarks Læringsfestival. Kirsten Friis og Marie Wolter Berthelsen fra Nationalt Videncenter for Læsning er medlemmer af referencegruppen til Ordblindenetværket. 
  Læs mere om Ordblindenetværket

 • Ph.d.-projekter inden for literacy-feltet

  Nationalt Videncenter for Læsning samler og opdaterer løbende informationer om aktuelle ph.d.-projekter, som undersøger literacy-tematikker i pædagogiske kontekster. Du finder den aktuelle oversigt her.

 • Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder (ROAL)

  Samrådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder (ROAL) er et tværsektorielt og nationalt samråd bestående af interessenter, som repræsenterer netværk, foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. Formålet er at sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder samt at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppen og sikre optimal udnyttelse af resurserne. Kirsten Friis har i mange år siddet i styregruppen for ROAL. I dag er Marie Wolter Berthelsen fra NVL (NVOL) valgt ind i styregruppen.

 • UC-netværk vedr. undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder (herunder ordblindhed)

  I efteråret 2018 oprettede Nationalt Videncenter for Læsning et netværk, hvorigennem landets professionshøjskoler sammen vil diskutere og sætte fokus på undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder, herunder ordblindhed. Der deltager op til tre repræsentanter fra hver professionshøjskole, og gruppen består fra august 2019 af:

  Helle Bonderup Grene, Helle Bundgaard Svendsen og Nina Gøttsche, VIA UC
  Signe Elmstrøm Rasmussen, Karina Kiær og Charlotte Christiansen, UC SYD
  Hanne Trebbien Daugaard, Stine Fuglsang Engmose og Julie Fredsø-Rauer, Absalon
  Pia Mortensen, Karina Elsig Thøgersen og Ulla Olander Vangsted, UCL
  Minna Nørgaard Bruun, Eva Theilgaard Brink og Louise Rønberg, KP
  Trine Liengaard og Mette Sofie Kirkedal Jensen, UCN
  Anna Karlskov Skyggebjerg, Jacob Spangenberg og Kirsten Friis, NVL

  Netværket arbejder ud fra nedenstående kommissorium:

  Nationalt Videncenter for Læsning er drevet i et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler, og netværket er sammensat af repræsentanter fra alle danske professionshøjskoler. Der kan deltage op til tre medlemmer fra hver professionshøjskole. Netværket mødes 1-2 gange årligt (à 4 timer) enten i Nationalt Videncenter for Læsning eller på skift på professionshøjskolerne. Videncenteret står for udarbejdelse af dagsorden ud fra input fra deltagerne, referat og forplejning og er desuden mødeleder. Professionshøjskolerne afholder øvrige udgifter.

  Netværket kan forholde sig til:

  • Udvikling og kvalificering af forsknings- og udviklingsprojekter om børn, unge og voksne i læse- og skrivevanskeligheder på UC’erne og samarbejde om dette
  • Udveksling af erfaringer og viden i og på tværs af UC’erne
  • Styrkelse af nationale og internationale samarbejder
  • Udveksling og kvalificering af professionsdidaktik vedr. læse- og skrivevanskeligheder
  • Etablering af relationer på tværs af UC’erne.

  Netværket er et lukket netværk, som består af faste medlemmer fra professionshøjskolerne. Når et medlem udtræder af netværket, udpeger vedkommendes professionshøjskole, hvem der så indtræder i netværket. Det vil være en person med særlig viden og interesse om ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder. Den endelige beslutning meddeles Kirsten Friis, som orienterer hele netværket.

  Ønskes kontakt til netværket, så skriv til Kirsten Friis, kfl@kp.dk

Del siden på email

Du deler et link til siden: Faggrupper og netværk